Dokumenti

Iestādes nolikums

 

Valmieras novada pašvaldības

Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte”

NOLIKUMS

 

Izdots saskaņā ar

Izglītības likuma 22. panta pirmo un otro daļu,

Vispārējās izglītības likuma 8. un 9. pantu

                                                                                                                              I. Vispārīgie jautājumi

1.Valmieras novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Valmieras pirmsskolas izglītības iestāde “Ābelīte”” (turpmāk – iestāde) ir Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – dibinātājs) dibināta pirmsskolas izglītības iestāde.

2.Iestādes darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi normatīvie akti, kā arī dibinātāja izdotie tiesību akti un šis nolikums.

3.Iestāde ir pastarpinātās pārvaldes iestāde, kas atrodas Valmieras novada Izglītības pārvaldes pārraudzībā.

4.Iestādei finanšu līdzekļu apriti un finanšu kontus pārvalda dibinātājs. Iestādei ir savs zīmogs un simbolika.

5.Iestādes izglītības programmu īstenošanas vietas adreses norādītas Valsts izglītības informācijas sistēmā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

          II.Iestādes darbības mērķi, pamatvirziens un uzdevumi

6.Iestādes mērķi ir šādi:

6.1.organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, lai nodrošinātu valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās un izglītojamo audzināšanas vadlīnijās noteikto mērķu sasniegšanu;

6.2.veicināt izglītojamā vispusīgu un harmonisku attīstību, veselības nostiprināšanu, ievērojot viņa attīstības likumsakarības un vajadzības, individuālajā un sabiedriskajā dzīvē nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes, tādējādi mērķtiecīgi nodrošinot izglītojamajam iespēju sagatavoties pamatizglītības ieguvei.

7.Iestādes darbības pamatvirziens ir izglītojoša un audzinoša darbība.

8.estādes uzdevumi ir šādi:

8.1.sekmēt pozitīvas, sociāli aktīvas un atbildīgas attieksmes veidošanos izglītojamajam pašam pret sevi, ģimeni, citiem cilvēkiem, apkārtējo vidi un Latvijas valsti, saglabājot un attīstot savu valodu, etnisko un kultūras savdabību. Veidot izpratni par cilvēktiesību pamat­principiem un audzināt krietnus, godprātīgus, atbildīgus cilvēkus – Latvijas patriotus;

8.2.sadarboties ar izglītojamā vecākiem vai citiem izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem (turpmāk – vecāki), lai nodrošinātu izglītojamā sagatavošanu pamatizglītības ieguves uzsākšanai;

8.3.nodrošināt izglītības programmas īstenošanā un izglītības satura apguvē nepieciešamos mācību līdzekļus;

8.4.racionāli un efektīvi izmantot izglītībai atvēlētos finanšu, materiālos un personāla resursus;

8.5.aizpildīt un iesniegt oficiālās statistikas veidlapu (atbilstoši normatīvajos aktos par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem izglītības jomā noteiktajam), aktualizēt Izglītības iestāžu reģistrā norādāmo informāciju atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par Valsts izglītības informācijas sistēmas saturu, uzturēšanas un aktualizācijas kārtību;

8.6.pildīt citus normatīvajos aktos paredzētos izglītības iestādes uzdevumus.

                                                                                                            III.Iestādē īstenojamās izglītības programmas

9.Iestāde īsteno licencētas pirmsskolas izglītības programmas:

9.1.vispārējās pirmsskolas izglītības programmu (kods 01 01 1111);

9.2.speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar valodas traucējumiem (kods 01 01 5511).

10.Iestāde var patstāvīgi īstenot interešu izglītības programmas un citas izglītības programmas atbilstoši ārējos normatīvajos aktos noteiktajam.

                                                                            IV.Izglītības procesa organizācija

11,Izglītības procesa organizāciju iestādē nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi ārējie normatīvie akti, šis nolikums, iestādes Darba kārtības noteikumi, Iekšējās kārtības noteikumi un citi iestādes iekšējie normatīvie akti, kā arī citi iestādes vadītāja izdotie tiesību akti un lēmumi.

12.Pedagoģiskā procesa galvenie pamatnosacījumi ir šādi:

12.1.ievērot izglītojamā veselības stāvokli, vajadzības, intereses un spējas, kā arī nodrošināt viņa individuālo attīstību, ja nepieciešams izstrādājot individuālu mācību plānu;

12.2.sekmēt izglītojamā pozitīvu pašizjūtu drošā un attīstību veicinošā vidē;

12.3.nodrošināt izglītojamā, pedagogu, dibinātāja un vecāku sadarbību.

13.Izglītības programmā noteikto izglītības saturu izglītojamais apgūst patstāvīgā darbībā un rotaļnodarbībās ar integrētu mācību saturu, visas dienas garumā nodrošinot vienmērīgu slodzi.

14.Pirmsskolas izglītības satura apguve izglītojamajam nodrošina:

14.1.daudzpusīgas izglītojamā attīstības sekmēšanu un individualitātes veidošanos;

14.2.garīgo, fizisko un sociālo attīstību;

14.3.iniciatīvas, zinātkāres, patstāvības un radošās darbības attīstību, tai skaitā izglītojamā prasmes patstāvīgi mācīties un pilnveidoties veidošanos un attīstību;

14.4.izglītojamā saskarsmes un sadarbības prasmju sekmēšanu;

14.5.veselības nostiprināšanu;

14.6.psiholoģisko sagatavošanu pamatizglītības ieguves uzsākšanai;

14.7.valsts valodas lietošanas pamatiemaņu apguvi;

14.8.izglītojamā pašapziņas veidošanos, spēju un interešu apzināšanos, jūtu un gribas attīstību, veicinot izglītojamā pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski attīstītu personību;

14.9.pozitīvas, sociāli aktīvas un atbildīgas attieksmes veidošanos izglītojamajam pašam pret sevi, ģimeni, citiem cilvēkiem, apkārtējo vidi un Latvijas valsti, saglabājot un attīstot savu valodu, etnisko un kultūras savdabību;

14.10.izpratnes par cilvēktiesību pamat­principiem veidošanos, audzinot krietnus, godprātīgus, atbildīgus cilvēkus – Latvijas patriotus.

15.Pirmsskolas izglītības satura apguves plānotos rezultātus nosaka valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijas. Izglītības programmas apguves laikā izglītojamo zināšanu, prasmju, attieksmju un snieguma vērtējumu izsaka mutvārdos un aprakstoši, uzsverot pozitīvo un nozīmīgo viņa darbībā un sasniegumos.

16.Pirmsskolas izglītības programmu apgūst izglītojamie no 1,5 gadu līdz septiņu gadu vecumam. Atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības pirmsskolas izglītības programmas apguvi atbilstoši Vispārējās izglītības likumā noteiktajam var pagarināt par vienu gadu saskaņā ar ģimenes ārsta atzinumu.

17.Izglītojamo uzņemšanas kārtību iestādē nosaka dibinātājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

18.Iestādes vadītājs, ievērojot vecāku pieprasījumu un dibinātāja noteikto izglītojamo uzņemšanas iestādē kārtību, komplektē grupas (pēc izglītojamo vecumiem, skaita, iestādes darba laika u.c. kritērijiem), ievērojot normatīvajos aktos noteiktās higiēnas un drošības prasības.

                                                                                                                  V.Izglītojamo tiesības un pienākumi

19.Izglītojamo tiesības un pienākumi ir noteikti Izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, citos ārējos normatīvajos aktos un iestādes iekšējos normatīvajos aktos.

20.Iestāde nodrošina izglītojamo tiesību ievērošanu, tostarp sadarbojoties ar citām institūcijām bērnu tiesību aizsardzības jomā.

                                                                                         VI.Pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi

21.Iestādi vada iestādes vadītājs. Iestādes vadītāja tiesības un pienākumi ir noteikti Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu apstrādes likumā, Darba likumā un citos normatīvajos aktos. Iestādes vadītāja tiesības un pienākumus precizē darba līgums un amata apraksts.

22.Iestādes pedagogus un citus darbiniekus darbā pieņem un atbrīvo iestādes vadītājs normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. Iestādes vadītājs ir tiesīgs deleģēt pedagogiem un citiem iestādes darbiniekiem konkrētu uzdevumu veikšanu.

23.Iestādes pedagogu tiesības un pienākumi ir noteikti Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu apstrādes likumā, Darba likumā un citos normatīvajos aktos. Pedagoga tiesības un pienākumus precizē darba līgums un amata apraksts.

24.Iestādes citu darbinieku tiesības un pienākumi ir noteikti Darba likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos. Iestādes citu darbinieku tiesības un pienākumus precizē darba līgums un amata apraksts.

                  VII.Iestādes pašpārvaldes izveidošanas kārtība un kompetence

25.Iestādes vadītājs sadarbībā ar dibinātāju nosaka iestādes organizatorisko struktūru, tai skaitā nodrošinot iestādes padomju izveidošanu un darbību.

26.Iestādes padomes kompetenci nosaka Izglītības likums.

27.Lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar izglītojamo interesēm iestādē un līdzdarbotos  iestādes darba organizēšanā un mācību procesa pilnveidē, Iestādes padomes ir tiesīgas veidot interešu grupas un institūcijas, tajās iesaistot vecākus. Minēto institūciju un interešu grupu darbību nosaka iestādes padomju apstiprināti reglamenti.

                          VIII.Iestādes pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtība un kompetence

28.Iestādes pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtību, darbību un kompetenci nosaka Vispārējās izglītības likums un citi normatīvie akti.

29.Pedagoģiskās padomes vada iestādes vadītājs.

         IX.Iestādes iekšējo normatīvo aktu pieņemšanas kārtība un iestāde vai pārvaldes amatpersona, kurai privātpersona, iesniedzot attiecīgu iesniegumu, var apstrīdēt Iestādes izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību

30.Iestāde saskaņā ar Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā un citos normatīvajos aktos, kā arī Iestādes nolikumā noteikto patstāvīgi izstrādā un izdod iestādes iekšējos normatīvos aktus.

31.Iestādes izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu dibinātājam - Valmieras novada pašvaldībā, Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads.

                                                                  X. Iestādes saimnieciskā darbība

32.Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam un saskaņā ar dibinātāja noslēgto pilnvarojuma līgumu iestādes vadītājs ir tiesīgs slēgt līgumus ar juridiskām un fiziskām personām par dažādu iestādei nepieciešamo darbu veikšanu un citiem pakalpojumiem, ja tas netraucē izglītības programmu īstenošanai.

33.Iestāde paralēli pamatuzdevumiem var veikt saimniecisko darbību – sniegt telpu, teritorijas, inventāra nomas un citus pakalpojumus dibinātāja noteiktajā kārtībā, ja tas netraucē izglītības programmu īstenošanu un nav pretrunā ar normatīvo aktu prasībām.

34.Kontroli par iestādes finansiāli saimniecisko darbību veic dibinātājs.

35.Iestādes saimnieciskās darbības ietvaros tiek veikta iestādes telpu un teritorijas apsaimniekošana.

      XI. Iestādes finansēšanas avoti un kārtība

36.Iestādes finansēšanas avotus un kārtību nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, dibinātāja lēmumi un citi normatīvie akti.

37.Visu finanšu līdzekļu aprite tiek organizēta centralizēti dibinātāja iestādes “Valmieras novada pašvaldības administrācija” struktūrvienībās “Finanšu un ekonomikas nodaļa” un “Grāmatvedības nodaļa”.

38.Iestādes finansēšanas avoti:

38.1.dibinātāja budžeta līdzekļi;

38.2.valsts budžeta līdzekļi;

38.3.Eiropas Savienības fondu un citu ārvalstu finanšu avota līdzekļi;

38.4.programmu, fondu u.c. līdzekļi projektu īstenošanai;

38.5.juridisko un fizisko personu ziedojumi;

38.6.ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem.

39.Ziedojumu pieņemšana, izlietošana un uzskaite veicama atbilstoši dibinātāja noteiktajai kārtībai.

40.Finanšu līdzekļu izmantošanas kārtību, ievērojot ārējos normatīvajos aktos noteikto, nosaka Iestādes vadītājs, saskaņojot ar dibinātāju.

                                         XII.Iestādes reorganizācijas un likvidācijas kārtība

41.Iestādi reorganizē vai likvidē dibinātājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, paziņojot par to Ministru kabineta noteiktai institūcijai, kas kārto Izglītības iestāžu reģistru.

42.Iestāde par tās likvidāciju vai reorganizāciju attiecīgās institūcijas, tai skaitā Ministru kabineta noteiktu institūciju, kas kārto Izglītības iestāžu reģistru, un personas informē ne vēlāk kā sešus mēnešus iepriekš (objektīvu apstākļu dēļ – ne vēlāk kā trīs mēnešus iepriekš).

                           XIII. Iestādes nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība

43.Iestāde, pamatojoties uz Izglītības likumu un Vispārējās izglītības likumu, izstrādā Iestādes nolikumu. Iestādes nolikumu apstiprina dibinātājs.

44.Grozījumus Iestādes nolikumā var izdarīt pēc iestādes dibinātāja iniciatīvas, iestādes vadītāja, iestādes padomes vai pedagoģiskās padomes priekšlikuma. Grozījumus nolikumā apstiprina iestādes dibinātājs.

45.Iestādes nolikumu un grozījumus nolikumā iestāde aktualizē Valsts izglītības informācijas sistēmā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

               XIV.Citi būtiski noteikumi, kas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem

46.Saskaņā ar normatīvajos aktos un dibinātāja noteikto kārtību iestāde veic dokumentu un arhīvu pārvaldību, tostarp veicot fizisko personu datu apstrādi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un Fizisko personu datu apstrādes likumu.

47.Iestāde savā darbībā nodrošina izglītības jomu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteikto mērķu sasniegšanu, vienlaikus nodrošinot izglītojamo tiesību un interešu ievērošanu un aizsardzību.

 

 


Licencētās izglītības programmas

Valmieras pirmsskolas izglītības iestādē "Ābelīte" licencētās izglītības programmas: 


Programmas kods 01011111

Licencēšanas ID V_6260


Programmas kods 01015511

Licencēšanas ID V_6261

Iekšējās kārtības noteikumi

Valmieras novada pašvaldības

Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte”

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

 

lzdoti saskaņā ar:

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta pirmo daļu

lzglītības likuma 30.panta pirmo daļu, 36. panta trešo daļu,54. pantu, 55. panta 8. punktu

Valsts pārvaldes likuma 72. panta pirmās dalas 1. punktu;

Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” nolikumu

Grozījumi: 12.10.2023. rīkojums Nr.09.1821/1.10/23/14

              24.01.2024. rīkojums Nr.09.1821/1.10/24/2

 

           I.  Vispārīgie jautājumi

 

1.      Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes „Ābelīte” (turpmāk – Iestāde) Iekšējās kārtības noteikumi ir iekšējs normatīvais akts, kas nosaka:

1.1. bērnu uzvedības noteikumus Iestādē, tās teritorijās un organizētajos pasākumos;

1.2. evakuācijas plānu un informācijas par operatīvo dienestu izsaukšanu izvietojumu Iestādē;

1.3.     alkohola, cigarešu, narkotisko, toksisko un psihotropo vielu, gāzes baloniņu, gāzes pistoļu, šaujamieroču un auksto ieroču ienešanas, lietošanas, iegādāšanās, glabāšanas un realizēšanas aizliegumu Iestādē un tās teritorijās;

1.4.     bērna rīcību, ja bērns kādas personas darbībā saskata draudus savai vai citu personu drošībai un bērnu sūdzību izteikšanas (iesniegšanas) un izskatīšanas kārtību;

1.5.     vadītājas un Iestādes pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret bērnu, tajā skaitā, ja bērns apdraud savu vai citu bērnu drošību;

1.6.     bērnu profilaktiskās veselības aprūpes, pirmās palīdzības sniegšanas kārtību un rīcību bērna infekcijas slimību gadījumā;

1.7.     kārtību, kādā reģistrē bērnu neierašanos Iestādē;

1.8. fotografēšanas, audio un video ierakstu veikšanas kārtību;

1.9.     kārtību kādā bērni un vecāki tiek iepazīstināti ar Noteikumiem;

1.10.  atbildību par Noteikumu neievērošanu;

1.11.  noslēguma jautājumus.

2.      Noteikumos lietotie termini:

2.1. Noteikumi -  Iestādes iekšējās kārtības noteikumi;

2.2. bērns – izglītojamais, kurš apgūst izglītības programmu Iestādē;

2.3. grupas skolotājs- grupas pirmsskolas izglītības skolotājs;

2.4. grupas darbinieks- grupas skolotāji un skolotāju palīgs;

2.5. pedagogi- pirmsskolas izglītības skolotāji, pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāji, pirmsskolas izglītības sporta skolotāji;

2.6. darbinieki- pedagogi un pārējie Iestādes darbinieki;

2.7. vadītāja- Iestādes vadītājs;

2.8. žurnāls- grupas „Žurnāls vecākiem”;

2.9. Drošības noteikumi- Iestādes drošības noteikumi;

2.10.  Dibinātājs- Valmieras novada pašvaldība.

3.      Noteikumi izstrādāti pamatojoties uz Izglītības likuma 30.panta pirmo daļu,36.panta trešo daļu,   54.panta 2. punktu, 55. panta 8. punktu, Vispārējās izglītības likuma 10.panta trešās daļas otro punktu, Bērnu tiesību aizsardzības likumu, Ministru kabineta 22.08.2023. noteikumiem Nr.474 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe, pirmā palīdzība un drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”, Ministru kabineta 17.09.2013. noteikumiem Nr.890 „Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu”, Ministru kabineta 01.02.2011.noteikumiem Nr.89 „Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi”, citiem likumiem un normatīviem aktiem, Iestādes nolikumu, kā arī citiem iekšējiem normatīvajiem aktiem/ dokumentiem.

4.      Noteikumi izstrādāti ar mērķi veicināt bērna fiziskās un emocionālās drošības maksimālu aizsardzību, bērnu mācību sasniegumu un pozitīvas uzvedības dažādās Iestādes vidēs sekmēšanu, bērnu atbildīgu rīcību un cieņpilnu saskarsmi ar vienaudžiem un pieaugušajiem.

5.      Noteikumi ir saistoši visiem bērniem un darbiniekiem. Bērnu vecākiem Noteikumi ir saistoši tiktāl, cik tas nepieciešams, lai tiktu nodrošināta sava bērna un citu bērnu tiesību īstenošana un pienākumu izpilde.

6.      Vecāki iepazīstas ar Noteikumiem, pārrunā tos ar bērniem, palīdz izprast, sadarbojas ar Iestādi tā nodrošinot Noteikumu ievērošanu un īstenošanu.

7.      Iestādes darbinieki atbilstoši amata kompetencei, kas noteikta amata aprakstos ir atbildīgi par šo Noteikumu ievērošanu, grupu skolotājas ir atbildīgas, lai bērni atbilstoši savām spējām un vecumposmam saprastu un ievērotu Noteikumus.

 

 

                                      II.        Uzvedības noteikumi Iestādē, tās teritorijā un organizētajos pasākumos

 

 

8. Apmeklējot Iestādi ievēro Iestādes darba laiku.

9.    Rotaļnodarbības Iestādē organizē visas dienas garumā, saskaņā ar dienas ritmu Iestādē.

10.  Ierašanās Iestādē:

10.1               no plkst. 7.30 līdz 8.30 (bet ne vēlāk kā līdz plkst.9.00, ja bērns Iestādē neēd brokastis) un izņemt bērnu no Iestādes līdz plkst.19.00 (pirmssvētku dienā līdz plkst.18.00);

10.2               notiek tikai vecāku vai vecāku pilnvarotas personas pavadībā, kura nav jaunāka par 13 gadiem (Bērnu tiesību aizsardzības likuma 24.panta 6.punkts);

10.3.             ienākot grupā/ rotaļlaukumā, vecāks:

·         personīgi informē grupas darbinieku par ierašanos un bērna veselības stāvokli, ja viņam nepieciešama īpaša uzraudzība vai medicīniskā aprūpe (iepriekšēja trauma, slikta pašsajūta, garastāvoklis vai uzvedība no rīta, kas radījusi bažas, atgriešanās pēc slimošanas) un ar savu parakstu apliecina ierašanos žurnālā. No šī brīža par bērna drošību, veselību un dzīvību atbild grupas darbinieki;

·         personīgi informē grupas darbinieku par ierašanos pēc bērna un  personīgi parakstās žurnālā. Grupas darbinieki bērnu nodod tikai vecākiem vai personai, kura ir norādīta ziņu kartiņā vai pilnvarota rakstiski. Grupas skolotāja bērnu nenodod personai, par kuru viņai nav informācijas, kā arī personai alkohola vai citu vielu reibuma stāvoklī. No brīža, kad vecāks ir ieradies pēc bērna, par bērna uzraudzību un drošību atbild vecāks.

11.    Ienākot vai izejot no Iestādes teritorijas vecāks aizver vārtus.

12.    Bērnam Iestādē un tās teritorijā jāievēro šādi uzvedības noteikumi atbilstoši vecumam:

12.1      ienākot Iestādē un grupā sasveicinās ar citiem bērniem un pieaugušajiem- Iestādes darbiniekiem, citu bērnu vecākiem un pēc noģērbšanās mierīgi dodas uz sev izvēlēto vietu grupā;

12.2. ievēro sabiedrībā pieņemtās pieklājīgas uzvedības normas:

·         kaut ko lūdzot, saka „lūdzu”, kaut ko saņemot, saka „paldies”;

·         klausās pats un ļauj citiem klausīties;

·         nepārtrauc citus, kuri runā viens ar otru, ja vien tas nav ārkārtas gadījums,

·         jautā pēc palīdzības;

·         mācās pieklājīgi pajautāt;

·         nelamājas un nesauc apkārtējos sliktos vārdos;

·         nekad neapsmej un neķircina citus, jo citu ķircināšana var būt ļauna;

·         ja nejauši iznāk kādu pagrūst, atvainojas un saka „atvaino”;

·         klepojot un šķaudot liek roku priekšā degunam un mutei;

·         ieejot pa durvīm, apskatās, vai vajag tās vēl kādam pieturēt un sargā savus pirkstus;

·         ir izpalīdzīgs;

·         pie galda ēdot lieto galda piederumus, ja nepieciešama pieaugušā palīdzība, palūdz;

·         neliecas pāri galdam, lai ko paņemtu. Tā vietā palūdz, lai kāds pasniedz;

·         ēdienu košļā ar aizvērtu muti;

·         mutes noslaucīšanai izmanto salvetes;

·         neliek elkoņus uz galda;

·         savstarpējas konfliktsituācijas risina mierīgā sarunu ceļā, ievērojot savstarpēju cieņu;

·         citu mantas ņemt drīkst tikai ar īpašnieka atļauju, palūdzot, atdod tās nesabojātas;

·         netraucē grupas biedrus, respektēt, kad otrs to nevēlas vai ir aizņemts;

·         nodarbību laikā ēst konfektes un košļāt košļājamo gumiju nav pieklājīgi;

·         aicina pievienoties tos, kuri uzturas atstatu, lai palīdzētu ātrāk iejusties.

12.3.    uz grupu drīkst ņemt vienu krāsojamo grāmatu, vienu grāmatu, vienu galda spēli (ierakstot bērna vārdu, uzvārdu), vienu mīļmantiņu, kura ir tīra, bez baterijām un sīkām detaļām.

12.4.    rotaļlietas, lielas un dārgas mantas uz bērnudārzu nenes;

12.5.    lieto tikai savas higiēnas lietas (ķemmi, zobu birsti, zobu pastu, vienreizējās lietošanas   kabatlakatiņus);

12.6.    Iestādes telpās lieto maiņas apavus;

12.7.    pirms sporta nodarbībām jāuzvelk sporta apģērbu un sportam piemērotus apavus un pirms mūzikas nodarbības jāpārvelk deju čības;

12.8.        rotaļnodarbību laikā seko grupas skolotājas norādījumiem, ievēro rotaļu un spēles noteikumus, drošību;

12.9.       ievēro Drošības noteikumus ar kuriem ir iepazīstinājusi grupas skolotāja;

12.10.    ievēro tīrību un kārtību grupas telpās, Iestādē, teritorijā. Papīrus un citus atkritumus  met tikai tam paredzētās atkritumu kastēs;

12.12.    rotaļnodarbību vai rotaļu beigās rotaļlietas un mācību piederumus jānoliek vietā (bērns sakārto savu darba vietu);

12.13.    saudzīgi izturas pret apkārtējo vidi, mēbelēm, rotaļlietām, spēlēm un Iestādes teritorijā esošajiem kokiem, krūmiem un augiem;

12.14.    uzturas grupas skolotājas vai darbinieka klātbūtnē, patvaļīgi vienam pašam atstāt grupu, Iestādi un teritoriju aizliegts;

12.15.    Iestādes teritorijā esošo rotaļu inventāru izmanto tikai ar grupas skolotāja atļauju un tikai darbinieka klātbūtnē;

12.16.    uz rotaļnodarbībām vai ārpus grupas jāiet mierīgi, bez grūstīšanās, skraidīšanas un bļaustīšanās;

12.1.7. ja kāds ir nokritis un viņam ir nepieciešama palīdzība, sauc grupas skolotāju vai pieaugušo, kas ir blakus.

13.        Iestādes organizētajos pasākumos piedalās tikai Iestādē uzņemtie bērni, viņu vecāki (ģimenes locekļi), darbinieki un vadītājas aicināti viesi, kuri ievēro Noteikumus un atbildīgo darbinieku norādījumus. Pasākumu, pārgājienu/ ekskursiju organizēšanas kārtība Iestādē tiek veikta saskaņā ar Drošības noteikumiem.

14.    Bērnam Iestādes organizētajos pasākumos jāievēro sabiedrībā pieņemtās uzvedības normas atbilstoši vecumam.

15.    Vecāki tiek savlaicīgi informēti par organizētajiem pasākumiem. Pasākumi ar bērnu piedalīšanos tiek   organizēti saskaņā ar drošības instrukcijām. Par bērnu drošību Iestādes organizētajos pasākumos atbild pasākuma organizators un grupu darbinieki. Pasākumos ar vecāku piedalīšanos, kas tiek organizēti ārpus Iestādes, par savu bērnu atbild vecāki. 

16.    Mācību ekskursijas, pastaigas ārpus Iestādes teritorijas grupas skolotāja reģistrē „Pastaigu reģistrācijas žurnālā”.

17. Iestādē un tās teritorijā nav atļauts:

17.1  bērna klātbūtnē risināt problēmjautājumus;

17.2      kaunināt, lamāt, apsaukāt, aizskart svešu bērnu, ja konstatēti gadījumi par bērnu  nepieņemamu uzvedību vai rīcību, informēt grupu skolotājas vai vadītāju;

17.3      saskarsmē lietot žargona un lamu vārdus, kliegt, lamāties;

17.4      izpaust un izmantot uzticētos vai citādā veidā iegūtos citu bērnu, vecāku un darbinieku noslēpumus, personu datus;

17.5      smēķēt, lietot alkoholu, psihotropās vielas;

17.6      ienest un ļaut bērnam ņemt līdzi medikamentus, vitamīnus, dažādas tabletes;

17.7      ienest asus (saspraudes, īleni, naži, adatas u.c.), plīstošus, sīkus, veselībai kaitīgus, ugunsnedrošus (šķiltavas, sērkociņus, u.c.) priekšmetus;

18.    Nenest jubileju cienastam neveselīgas pārtikas preces (treknus konditorejas izstrādājumus, čipsus, dzērienus u.c.), ievērot derīguma termiņu.

19.    Pievērst uzmanību svešām mantām, kuras bērns atnesis mājās, noskaidrot to piederību un atgriezt, nododot pēc piederības vai grupas darbiniekiem.

20.    Atlīdzināt Iestādei zaudējumus, kas radušies bērna vai savas neatļautas rīcības rezultātā.

21.    Nedrīkst bērnam dot līdzi mobilo telefonu, datoru, dronu, naudu, dārglietas un citas vērtīgas lietas.

22.    Nav atļauts ievest savu mājdzīvnieku Iestādē vai tās teritorijā;

 

          III.        Evakuācijas plānu un informācijas par operatīvo dienestu izsaukšanu izvietojums Iestādē

 

 

23.    Evakuācijas plāni un informācija par operatīvā dienesta izsaukšanu Iestādē izvietota atbilstoši ugunsdrošību normu prasībām katrā Iestādes stāva gaitenī visiem brīvi pieejamās un pārredzamās vietās.

24.    Grupas skolotājas ir atbildīgas par savas grupas bērnu iepazīstināšanu ar evakuācijas plānu katru gadu septembrī. Iepazīstināšanu dokumentē ELIIS sistēmā, sadaļā “Dienasgrāmata”.

25.    Katrs Iestādes darbinieks tiek iepazīstināts ar ugunsdrošības noteikumiem, evakuācijas  kārtību un ir atbildīgs par bērnu evakuāciju un drošību ārkārtas situācijās.

26.    Bērna rīcība: atskanot trauksmes signālam, nekavējoties dodas pie grupas darbiniekiem, kuru vadībā saskaņā ar evakuācijas un Rīcības plāniem pa tuvāko evakuācijas izeju atstāj Iestādes telpas. Glābšanas dienesta telefona nr.- 112.

 

 

    IV.        Alkohola, cigarešu, narkotisko, toksisko un psihotropo vielu, gāzes baloniņu, gāzes pistoļu, šaujamieroču un auksto ieroču ienešanas, lietošanas, iegādāšanās, glabāšanas un realizēšanas aizliegumu Iestādē un tās teritorijās

 

 

27.    Aizliegts Iestādē un tās teritorijā ienest, lietot, demonstrēt, iegādāties, glabāt vai tirgot alkoholiskos dzērienus, narkotiskās vielas, tabakas izstrādājumus, pirotehniku, gāzes baloniņus, gāzes pistoles, šaujamieročus, aukstos ieročus, medikamentus. 

28.    Katram darbiniekam ir pienākums nekavējoties ziņot vadītājai, ja saņemta informācija vai radušās aizdomas  par šo vielu un priekšmetu realizēšanu, iegādāšanos utt., kā arī pamudināšanu tos lietot Iestādē. Ārkārtas situācijās nekavējoties primāri ziņot Pašvaldības vai valsts policijai, par to vienlaikus informējot vadītāju.

29.    Bērna rīcība:

29.1    ja ierauga zemē cigaretes, šļirces, gāzes baloniņus, medikamentus vai citus priekšmetus, neaiztiek, bet nekavējoties pasauc grupas darbinieku.

29.2    ja tomēr ir pagaršojis atrastu konfekti, tableti vai pulverveidīgu vielu un sāk sajust galvas reiboņus, sliktu dūšu, nekavējoties pastāsta par to grupas darbiniekam;

29.3    ja bērns redz, ka draugs aiztiek, garšo kādas atrastas lietas vai savainojas ar tām, nekavējoties sauc grupas skolotāju un pastāsta par redzēto.

30.    Darbinieku rīcība, ja grupas skolotājai radušās aizdomas par bērna saindēšanos ar tabletēm, alkoholu, narkotikām vai psihotropajām vielām, viņa nekavējoties informē medicīnas māsu un vadītāju, kuras nekavējoties veic sekojošus pasākumus:

30.1.    medicīnas māsa novērtē bērna veselības stāvokli, veic pārrunas ar bērnu, ja nepieciešams izsauc neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādi;

30.2.    ziņo bērna vecākiem.

 

 

V. Bērna rīcība, ja bērns kādas personas darbībā saskata draudus savai vai citu personu drošībai un bērnu sūdzību izteikšanas (iesniegšanas) un izskatīšanas kārtība

 

 

31.    Bērna drošība ir Iestādes prioritāte un jebkura bērna, Iestādes darbinieka vai apmeklētāja pienākums ir atturēties no jebkādas rīcības, kas apdraud vai varētu apdraudēt bērnu drošību Iestādē.

32.    Bērna rīcība:

32.1.    ja kādas personas darbībā saskata draudus savai vai citu bērnu drošībai, veselībai un dzīvībai, ja ir cietis no emocionālas vai fiziskas vardarbības, izjūt vai piedzīvo pazemojumu, cieņas un goda aizskārumu, nekavējoties par to tiek informēti grupas darbinieki kuriem uzticas un savi vecāki;

32.2.    mutvārdos apraksta situāciju grupas skolotājām vai darbiniekam, kurš pēc uzklausīšanas novērtē apdraudējumu un rīkojas.

 

33.    Darbinieka rīcība:

33.1.    jebkurā gadījumā uzklausīt bērnu, sniegt atbildes, atbalstu un palīdzību bērnam, kuram tā ir nepieciešama, izvērtējot konkrētā bērna vajadzības, attiecīgās situācijas apstākļus pienācīgi un efektīvi reaģējot uz notiekošo;

33.2.    ja informācija saistīta ar tūlītēju bērna tiesību aizskāruma novēršanu, tad par to nekavējoties ziņo vadītājai;

33.3.    ja bērna sniegtā informācija satur ziņas par iespējamu bērna tiesību pārkāpumu, tad bērna sniegto informāciju noformē rakstiski un iesniedz vadītājai.

34.    Iestāde veic Bērnu tiesību aizsardzības likumā paredzētās darbības pārkāpuma, ja tāds tiek konstatēts, novēršanai, kā arī atbalsta un palīdzības sniegšanā bērnam, nodrošinot:

34.1.    vecāku informēšanu, ja tas iespējams un informēšana neapdraud bērna intereses;

34.2.    bērna drošību, ne vēlāk kā tajā pašā dienā ziņot Dibinātāja Sociālo lietu pārvaldei, Izglītības pārvaldei, bāriņtiesai vai citai bērna tiesību aizsardzības institūcijai par jebkādu vardarbību un noziedzīgu nodarījumu vai administratīvu pārkāpumu pret bērnu, par viņa tiesību pārkāpumu vai citādu apdraudējumu.

 

 

    V.        Vadītājas un Iestādes darbinieku rīcība, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret bērnu, tajā skaitā, ja bērns apdraud savu vai citu bērnu drošību

 

35.    Iestādē risinot vardarbības gadījumus, tiek ievērota konfidencialitāte. Informācija, kuru par bērnu ieguvis darbinieks, ir ierobežotas pieejamības informācija, tā izmantojama tikai profesionālos nolūkos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

36.    Ja bērns Iestādē apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību un ja konstatēts konflikts starp bērniem, kura laikā saskatāma fiziska vai emocionāla vardarbība, tiek veiktas šādas darbības:

36.1.    grupas skolotāja atbilstoši situācijai novērš draudus un dara visu iespējamo, lai draudiem nepakļautu citus bērnus;

36.2.    ja bērns ir guvis miesas bojājumus, grupas skolotāja nekavējoties informē medicīnas māsu, kura sniedz nepieciešamo medicīnisko palīdzību, gadījumu fiksē “Ambulatoro pacientu Reģistrācijas žurnālā”;

36.3.    grupas skolotāja informē vadītāju un dienas laikā informē situācijā iesaistīto bērnu vecākus un fiksē notikušo ELIIS sistēmā, sadaļa “Dienasgrāmata”;

36.4.    grupas skolotājas noskaidro un izvērtē konfliktsituācijas cēloņus un apstākļus, sadarbojas ar bērna vecākiem, atbalsta speciālistiem un medicīnas māsu. Darbu ar konkrētu bērnu un grupu kopumā veic grupas skolotājas un atbalsta speciālisti;

36.5.    vadītājas iespējamā rīcība, ņemot vērā katra konkrētā gadījuma raksturu:

36.5.1. nepieciešamības gadījumā nodrošina bērnam, kurš apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību, atrašanos citā telpā cita pedagoga, medicīnas māsas, atbalsta speciālista klātbūtnē. Atrašanās citā telpā var ilgt līdz brīdim, kamēr bērns nomierinās vai ierodas vecāki;

36.5.2. organizē klātienes tikšanos un pārrunas ar bērna vecākiem, vienojas par turpmāko rīcību un sadarbību. Pēc nepieciešamības pārrunās ar vecākiem piedalās psihologs, lai skaidrotu radušos situāciju un sniegtu nepieciešamo atbalstu;

36.5.3.  nosaka atbalsta personāla pienākumus, lai veicinātu turpmāko sadarbību ar bērnu un vecākiem un izstrādātu atbalsta pasākumus atbilstoši bērna vajadzībām un situācijai;

36.5.4. ir tiesības pieaicināt nepieciešamos speciālistus, lai nodrošinātu uzlabojumus bērna uzvedībā un saskarsmē;

36.5.5. ja bērna uzvedībā nav uzlabojumu un vecāki nevēlas sadarboties ar Iestādi un/vai pieaicinātajiem speciālistiem, vadītāja informē Valmieras novada Izglītības pārvaldi un Dibinātāja institūcijas pēc kompetences.

37.    Ja noticis konflikts starp bērnu un grupas skolotāju vai citu darbinieku, kura laikā saskatāma fiziska vai emocionāla vardarbība pret Iestādes darbinieku, tiek veiktas šādas darbības: 

37.1.    grupas skolotājas informē vecākus par konfliktu, pārrunā notikušo un notikušo sarunu fiksē ELIIS sistēmā, sadaļā “Dienasgrāmata”;

37.2.    grupas skolotāja vai darbinieks vēršas pie vadītājas ar rakstisku iesniegumu ar situācijas aprakstu;

37.3.    nepieciešamības gadījumā vadītāja sazinās ar bērna vecākiem un veic pārrunas, pēc nepieciešamības arī klātienē Iestādes telpās;

37.4.    vadītāja organizē sarunu, kurā piedalās konfliktā iesaistītās puses, tostarp pēc nepieciešamības pieaicina atbalsta speciālistu vai medicīnas māsu situācijas risināšanai, kuras laikā cenšas konfliktu atrisināt.

38.    Ja noticis konflikts starp bērnu un grupas skolotāju vai citu darbinieku, pēc kura  bērns informējis savus vecākus un vecāki grupas skolotājas vai cita darbinieka rīcību novērtējuši kā nepedagoģisku (nepedagoģiski profesionālās ētikas pārkāpums), tiek veiktas šādas darbības:

38.1.    vadītājas klātbūtnē vecāki veic pārrunas ar grupas skolotāju vai darbinieku, kurš ir iesaistīts konflikta situācijā;

38.2.    ja vecāki ar darbinieku konflikta situāciju nevar atrisināt, tad:

38.2.1. bērna vecāki raksta iesniegumu par notikušo vadītājai detalizētai izvērtēšanai;

38.2.2. vadītāja pieprasa rakstisku paskaidrojumu grupas skolotājai vai darbiniekam;

38.2.3. vadītāja izdod rīkojumu uz kā pamata izveido komisiju konflikta izvērtēšanai, kuras sastāvā bez vadītājas ir vēl vismaz 1 darbinieku pārstāvis un 1 atbalsta darbinieks;

38.2.4. tiek veiktas pārrunas atsevišķi ar bērna vecākiem un darbinieku, ja nepieciešams uz noslēguma sarunu pieaicina Dibinātāja deleģētu darbinieku;

38.2.5. pēc notikuma izvērtēšanas, pēc nepieciešamības, vadītājai ir tiesības pielietot disciplinārsodus (piezīme; rājiens), atstādināt darbinieku no darba vai izteikt darba uzteikumu;

38.2.6. ja netiek konstatēta darbinieka vainojama rīcība, Iestāde vecākam nosūta motivētu skaidrojumu par darbinieka darbības izvērtējumu un atbilstību attiecīgiem normatīvajiem aktiem un ētikas principiem.

39.    Ja noticis konflikts starp bērnu un vecāku vai citu Iestādei nepiederošu personu, pēc kuras bērns informējis grupas skolotāju vai citu darbinieku un darbinieks vecāka vai citas personas rīcību novērtējis kā nepedagoģisku un vardarbīgu (konstatētas hematomas, skrāpējumi u.c. vardarbības pazīmes uz ķermeņa), tiek veiktas šādas darbības:

39.1.    grupas skolotāja vai darbinieks, kurš novēro vai saņem informāciju par iespējamo vardarbību, nekavējoties ziņo vadītājai un medicīnas māsai, kura sniedz nepieciešamo medicīnisko palīdzību un fiksē miesas bojājumus (ja tādi ir). Darbinieks iesniedz vadītājai rakstisku iesniegumu ar situācijas aprakstu;

39.2.    vadītāja sazinās ar bērna vecākiem un veic pārrunas klātienē Iestādes telpās un rakstveidā informē Sociālo dienestu, bāriņtiesu un citas instances pēc kompetences jomas.

40.    Izvērtējot katru konkrētu gadījumu un tā ietekmi uz bērnu, individuāli un bērnu grupu kopumā, lai nodrošinātu maksimālu katra bērna drošības, veselības un dzīvības aizsardzību Iestādē, vadītāja var:

40.1.    lūgt bērna vecākus ierasties Iestādē, sazināties ar grupas skolotājām vai speciālistiem un organizēt sava bērna atbilstošu medicīnisko, psiholoģisko vai citu nepieciešamo palīdzību pie speciālistiem;

40.2. piesaistīt  speciālistus, lai nodrošinātu uzlabojumus bērna uzvedībā.

41.    Ja noticis konflikts starp darbinieku un vecāku, pēc kura vecāks, grupas skolotājas vai cita darbinieka rīcību novērtējis kā nepedagoģisku (nepedagoģiski profesionālās ētikas pārkāpums) un, ja vecāks ar darbinieku konflikta situāciju nevar atrisināt un iesniedz rakstisku sūdzību, tiek veiktas šādas darbības:

41.1. sūdzību reģistrē atbilstoši dokumentu reģistrācijas kārtībai;

41.2.    uzklausot iesaistītos darbiniekus, vadītāja pieprasa rakstisku paskaidrojumu grupas skolotājai vai darbiniekam;

41.3.    vadītāja un vadītājas vietniece izglītības jomā izskata sūdzību, nosaka rīcības plānu;

41.4.    vadītāja nepieciešamības gadījumā sasauc iesaistīto personu pārrunas (sūdzības iesniedzēju, iesaistīto darbinieku un administrācijas pārstāvi);

41.5.     vadītāja sūdzības iesniedzējam sniedz rakstisku atbildi viena mēneša laikā no iesniegšanas datuma (izņemot gadījumus, ja iesniedzējs ir anonīms);

41.6.     pēc notikuma izvērtēšanas, pēc nepieciešamības, vadītājai ir tiesības pielietot disciplinārsodus (piezīme; rājiens), atstādināt darbinieku no darba vai izteikt darba uzteikumu;

41.7.    ja netiek konstatēta darbinieka vainojama rīcība, Iestāde nosūta vecākam motivētu skaidrojumu par darbinieka darbības izvērtējumu un atbilstību attiecīgiem normatīvajiem aktiem un ētikas principiem.

 

VII. Bērnu profilaktiskās veselības aprūpes, pirmās palīdzības sniegšanas kārtība un rīcība bērna infekcijas slimību gadījumā

 

 

42.    Gadījumā, ja bērnam ir iedzimtas slimības, bijušas smagas operācijas vai ir alerģiskas reakcijas uz medikamentiem, pārtiku, ziedputekšņiem, insektu kodumiem u.c., kas var apdraudēt bērna veselību un dzīvību, informēt Iestādes medicīnas māsu, pēc nepieciešamības grupu darbiniekus un ziņas norādīt Ziņu kartiņā.

43.    Ja bērnam saskaņā ar ārsta apstiprinātu diagnozi (piemēram- celiakija, pārtikas alerģija vai nepanesība, cukura diabēts u.c.) ir nepieciešamas Iestādes uztura korekcijas, vecāks iesniedz medicīnas māsai ārsta rakstiskus norādījumus.

44.    Divas reizes mācību gadā medicīnas māsa veic antropometriskos mērījumus bērniem, stājas kontroli, kašķa un pedikulozes pārbaudi.

45.    Iestādi drīkst apmeklēt tikai veseli bērni. Slimus bērnus uz Iestādi vest aizliegts.

46.    Infekcijas slimību pazīmes, ar kurām bērns netiks pieņemts Iestādē:

·  pedikuloze,

·  stipras iesnas, klepus, apgrūtināta elpošana;

·  caureja, vemšana, slikta dūša,

·  sāpes vēderā vai/un labajā paribē,

·  ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelte,

·  konjunktivīts (strutojošs acu iekaisums),

·  paaugstināta ķermeņa temperatūra ar infekciozas izcelsmes izsitumiem, limfmezglu  pietūkumu,

·  paaugstināta ķermeņa temperatūra ar izmaiņām bērna uzvedībā – miegainība,  atteikšanās ēst, dzert, raudulība, paātrināta elpošana, galvas, muskuļu sāpes.

47.    Iestādes rīcība, konstatējot bērna saslimšanu Iestādē:

47.1.    ja bērnam, atrodoties Iestādē, parādās kāda no infekcijas slimību pazīmēm (46.punkts), grupas skolotāja ziņo medicīnas māsai, kura novērtē bērna veselības stāvokli, medicīnas māsa nekavējoties informē vecākus, lai risinātu jautājumu par bērna izņemšanu;

47.2. grupas skolotājas un medicīnas māsa veic pārējo bērnu novērošanu (temperatūras mērīšana, kakla, ādas un gļotādas apskate);

47.3.    medicīnas māsa novērtē bērna veselības stāvokli, saslimušo bērnu izolē uz Veselības punktu, sniedz medicīnisko aprūpi un nodrošina nepārtrauktu medicīnas māsas vai darbinieka uzraudzību līdz brīdim, kamēr ierodas vecāki;

47.4.    ja nevar sazvanīt vecākus vai vecāki nevar ierasties Iestādē noteiktajā laikā un bērna veselībai un drošībai var draudēt briesmas, medicīnas māsa pieņem lēmumu par neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukšanu;

47.5.    bērnu uz stacionāru pavada Iestādes medicīnas māsa vai cits Iestādes darbinieks, līdz brīdim kamēr ierodas vecāki;

47.6.    medicīnas māsa vai vadītāja informē vecākus par reģistrētajiem gadījumiem Iestādē un profilakses pasākumiem, t.sk. medicīnisko novērošanu;

47.7.    bērna saslimšanas gadījumā (ievērojot saslimušā bērna tiesības uz personas datu aizsardzību) medicīnas māsa vai grupu skolotājas informē citus vecākus par ierobežojošiem pasākumiem grupā, saskaņā ar Slimību profilakses un kontroles centra reģionālās nodaļas epidemiologa ieteikumiem;

47.8.    telpu uzkopšanu Iestādē veic pēc izstrādātā telpu uzkopšanas un dezinfekcijas plāna.

48.    Vecāku rīcība bērna infekcijas slimību gadījumā:

48.1.    nekavējoties vēršas pie ģimenes ārsta;

48.2.    pēc iespējas ātrāk informē Iestādi par bērna saslimšanu;

48.3.    nodrošina bērna veselības stāvokļa novērošanu mājās;

48.4.    ja bērns nav apmeklējis Iestādi infekcijas slimību pazīmju dēļ vai arī ja bērns ir slimojis   ar infekcijas slimību, Iestāde var pieņemt bērnu tikai ar ģimenes ārsta izziņu ar informāciju par bērna veselības stāvokli un, ja nepieciešams, rekomendācijām turpmākai bērna aprūpei Iestādē;

48.5.    informē Iestādi arī gadījumā, ja kādam no ģimenes locekļiem konstatēta infekcijas slimība, kaut bērnam simptomi nav parādījušies un bērns apmeklē grupu, lai personāls varētu veikt bērna novērošanu (temperatūras mērīšana, kakla, ādas un gļotādas apskate).

49.    Bērna rīcība traumu un pēkšņas pašsajūtas pasliktināšanās gadījumos:

49.1.    pastāsta grupas darbiniekam, ka ir guvis traumu krītot un jūt sāpes vai ir nobrāzums;

49.2.    pastāsta, ka iekoda kukainis (bite, lapsene);

49.3.    pastāsta, ka tīši iesita cits bērns vai kāds darbinieks un jūt sāpes;

49.4.    nekavējoties saka darbiniekam, ka jūt galvas reiboņus, nelabu dūšu, asas sāpes, smakšanu;

49.5.    parāda grupas darbiniekam, ja ir ieraudzījis piesūkušos ērci.

50.    Grupas darbinieku, medicīnas māsas rīcība traumu un alerģisku reakciju gadījumos:

50.1.    nelielu sadzīves traumu vai alerģisku reakciju (iekodusi bite, lapsene) gadījumos, ja  nav apdraudēta bērna veselība un dzīvība, pirmo palīdzību sniedz Iestādē- traumas gūšanas vietā vai Veselības punktā;

50.2.    ja trauma gūta konfliktsituācijas laikā vai bērns apgalvo, ka traumu guvis kāda cita bērna vai Iestādes darbinieka tīšas darbības rezultātā, medicīnas māsa par notikušo  ziņo vadītājai;

50.3.    ja grupas skolotājai radušās aizdomas par bērna saindēšanos ar medikamentiem, saimniecības līdzekļiem, viņa nekavējoties informē medicīnas māsu un vadītāju, kuras nekavējoties veic sekojošus pasākumus:

50.3.1. medicīnas māsa novērtē bērna veselības stāvokli, veic pārrunas ar bērnu, ja nepieciešams izsauc neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādi;

50.3.2. ziņo bērna vecākiem;

50.4.     smagu traumu, pēkšņas saslimšanas vai alerģisku reakciju gadījumos, kad bērnam ir nepieciešama medicīniskā palīdzība, medicīnas māsa vai grupu darbinieki nekavējoties ziņo bērna vecākiem un izsauc neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādi, un nodrošina pirmās palīdzības sniegšanu bērnam līdz brīdim, kamēr ierodas neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde, vienlaikus informējot vadītāju;

50.5.    medicīnas māsa ziņas par jebkuru traumu fiksē Ambulatora pacientu reģistrācijas žurnālā, bērna medicīniskajā kartē un grupas skolotāja, kuras uzraudzībā trauma gūta, iesniedz Vadītājai paskaidrojumu;

50.6.    ērces konstatēšanas gadījumā grupu darbinieki nekavējoties informē medicīnas māsu un vecākus, kopīgi vienojas par tālāku rīcību;

50.7.    ārkārtas situācijās, kad nepieciešama tūlītēja nepastarpināta rīcība, Iestādes darbinieki rīkojas patstāvīgi, informējot medicīnas māsu un vadītāju.

51.    Grupas telpās aizliegts lietot jebkura veida medikamentus. 

52.    Ja bērnam Iestādē, pēc ģimenes ārsta/ārsta speciālista rakstiska norādījuma, nepieciešams lietot medikamentus (zāles, sīrupus, inhalatorus), vecāki vēršas pie medicīnas māsas.

 

 

VIII. Kārtība, kādā reģistrē bērnu neierašanos Iestādē

 

 

53.    Ja bērns nevar ierasties Iestādē, vecāki par to informē līdz attiecīgās dienas plkst.8:00, piesakot kavējumu ELIIS sistēmā, sadaļa Mans bērns, Apmeklētības kalendārs, norādot neierašanās iemeslu un dienas, kuras neapmeklēs, vai nosūtot īsziņu uz Iestādes grupas tālruni.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 24.01.2024. rīkojumu Nr.09.1821/1.10/24/1)

54.    Ja bērns nav ieradies Iestādē līdz plkst.9.00, un nav informācijas par neierašanās iemeslu, grupu skolotāja nekavējoties sazinās ar vecākiem, lai noskaidrotu bērna neierašanās iemeslu. Skolotājs saziņai ar vecākiem izmanto Iestādes telefonu, kas var saturēt bērnu vecāku kontaktinformāciju.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.10.2023. rīkojumu Nr.09.1821/1.10/23/14)

55.    Ja bērns nav apmeklējis Iestādi infekcijas slimību pazīmju dēļ, vai arī, ja bērns ir slimojis ar normatīvajos aktos par infekcijas slimību reģistrāciju norādīto infekcijas slimību, vecāks rīkojas atbilstoši 45.punkta prasībām.

56.    Ģimenes ārsta izziņa par bērna veselības stāvokli nepieciešama (iesniegšanai Iestādē), ja bērns slimības dēļ Iestādi nav apmeklējis ilgāk par 3 (trīs) dienām.

57.    Ja bērns, kurš sasniedzis obligāto pirmsskolas izglītības programmas apguves vecumu  vairāk kā trīs dienas nav apmeklējis Iestādi un Iestādei nav informācijas par neierašanās iemeslu vai iemesls nav uzskatāms par attaisnojošu, Iestāde par to nekavējoties rakstveidā vai elektroniskā veidā informē Valmieras novada Izglītības pārvaldes speciālistu, lai tie atbilstoši savai kompetencei koordinētu Iestādes neapmeklēšanas cēloņu novēršanu, ja tas nepieciešams, informētu par bērnu sociālo dienestu, bāriņtiesu, kā arī citas institūcijas atbilstoši to kompetencei.

58.    Ja ir pamatotas aizdomas par bērna, kurš bez attaisnojoša iemesla neapmeklē Iestādi, tiesību pārkāpumu un to nav izdevies novērst pašvaldības kompetentajām iestādēm, Iestāde par to informē Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju.

59.    Vecāks ir atbildīgs par aktuālas kontaktinformācijas nodrošināšanu Izglītības iestādei.

 

 

IX. Fotografēšanas, audio un video ierakstu veikšanas kārtība

 

 

60.    Ar mērķi informēt vecākus un sabiedrību par Iestādē notiekošajām aktivitātēm, bērni, Iestādes organizētos pasākumos un ikdienas darbā, var tikt fotografēti un/vai filmēti izmantojot Iestādes tehniskos līdzekļus, t.sk. telefonus. Vecāks slēdzot Līgumu ar Iestādi „Piekrišanā par bērna personas datu apstrādi Iestādē” norāda kuros sociālajos tīklos pieļaujama bērnu fotogrāfiju, video un audio ierakstu izmantošana ar/bez bērnu identificēšanas ar vārdu un uzvārdu. Vecākiem ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu, lūgt dzēst publiskotās fotogrāfijas, video ierakstus, rakstiski par to informējot Iestādi.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.10.2023. rīkojumu Nr.09.1821/1.10/23/14)

 

 

61.    Iestādes darbiniekiem nav atļauts ievietot bērnu fotogrāfijas, video, ja vecāks nav devis savu piekrišanu.

62.    Iestādes darbiniekiem atļauts veikt bērnu fotografēšanu, filmēšanu vai audioierakstus bez atsevišķas saskaņošanas ar bērnu vecākiem:

62.1.    ja tas nepieciešams izglītības funkciju veikšanai, tai skaitā, pedagoģiskā procesa –   rotaļnodarbības, pasākuma – analīzei;

62.2.     ar mērķi sniegt kopēju informāciju par Iestādi, tās vēsturi, izvietojot informāciju, fotogrāfijas vai video par bērna grupu Iestādes gadagrāmatās, mājaslapā vai informācijas stendos;

62.3.     publicējot bērna, grupas vai kolektīva sasniegumus, kas ir nozīmīgi Iestādes atpazīšanas veicināšanai un sabiedrības informēšanai.

63.    Iestādes darbiniekiem atļauts veikt fotografēšanu, filmēšanu vai audioierakstus studiju vai zinātniskiem pētījumiem, saskaņojot ar vadītāju, un saņemot rakstisku piekrišanu no bērnu vecākiem.

64.    Bērnu fotogrāfiju, video un audio ierakstu nosūtīšanu vecākiem elektroniskā veidā grupas ietvaros var veikt grupas skolotājām un vecākiem savstarpēji vienojoties  un respektējot katra vecāka viedokli.

65.    Citām personām atļauts veikt bērnu fotografēšanu, filmēšanu vai audioierakstus preses un masu mediju vai studiju un zinātniskām vajadzībām, tikai ar vadītājas atļauju un rakstisku bērnu vecāku piekrišanu. Bērnu vecāki tiek informēti par filmēšanas nolūku un tās veicēju.

66.    Aizliegts fotografēt bērnus neestētiskās pozās, mulsinošās situācijās, neapģērbtus.

67.    Pirms grupas vai Iestādes pasākumos uzņemto fotogrāfiju, video, audio ierakstu publicēšanas un izplatīšanas, izvērtēt to kvalitāti vai materiālos fiksētais neaizskar citu bērnu intereses un neierobežo viņu tiesības uz privātumu.

68.    Iestādes tīmekļvietnes administrēšanu veic ar Iestādes vadītājas rīkojumu nozīmēti  Iestādes darbinieki, kuri atbild par fotogrāfiju ievietošanas atbilstību šiem Noteikumiem.

 

 

X. Kārtība, kādā bērni un vecāki tiek iepazīstināti ar Noteikumiem

    

 

69.    Vecāki iepazīstas ar Noteikumiem slēdzot savstarpējo Līgumu ar Iestādi un apliecina to ar savu parakstu.

70.    Grupu skolotājas katru gadu septembrī organizētajās grupas vecāku sapulcēs vai individuāli atkārtoti iepazīstina vecākus ar Noteikumiem, par ko vecāki parakstās grupas vecāku sapulču protokolu žurnālā.

71.    Grupu skolotājām un vecākiem jāpārrunā ar bērniem Noteikumu prasības, nepieciešamības gadījumos darot to atkārtoti.

72.    Mācību gada laikā pirms Iestāde rīko vai bērni apmeklē kādu pasākumu, tematiskajās nodarbībās, atbilstoši viņu vecumposmam, spējām, uztveres un izpratnes īpatnībām, tiek iepazīstināti ar Drošības noteikumiem, kur sniegta informācija par drošību Iestādē, grupu rotaļu laukumos, sporta laukumā; ugunsdrošību; ceļu satiksmes drošību; rīcību ekstremālās situācijās, drošību uz ledus, drošību uz ūdens, personīgo higiēnu un citiem drošības jautājumiem par to veicot ierakstu ELIIS sistēmā, sadaļā “Dienasgrāmata”;

73.    Pirms došanās ārpus Iestādes teritorijas, ekskursijās, pārgājienos grupu skolotājas pārrunā ar bērniem, nepieciešamības gadījumā arī ar vecākiem par kārtību šo pasākumu laikā un pasākumus organizē ievērojot Drošības noteikumus. Pirms ekskursijas/pārgājiena grupu skolotājas kā atbildīgās personas aizpilda „Pieteikumu ekskursijai/pārgājienam”, kuru paraksta vecāki.

 

 

XI. Atbildība par noteikumu neievērošanu
74.    Noteikumu ievērošana ir obligāta.

75. Rīcība, ja bērns neievēro Noteikumus:

75.1. grupas skolotāja izsaka mutisku aizrādījumu;

75.2. grupas skolotāja un/vai vadītāja informē bērnu vecākus;

75.3. grupas skolotāja un/vai Iestādes administrācija veic individuālas pārrunas ar bērna vecākiem;

75.4. vadītāja informē Dibinātāja sociālo dienestu vai citu institūciju.

76. Rīcība, ja vecāks neievēro Noteikumus:

76.1. grupas skolotājas veic pārrunas ar vecāku;

76.2. Iestādes darbinieki informē administrāciju;

76.3. Iestādes administrācija veic pārrunas ar vecāku;

76.4. vadītāja informē Valmieras novada Izglītības pārvaldi, Dibinātāja sociālo dienestu vai citu iestādi, kuras kompetencē ietilpst konkrētā jautājuma izskatīšana.

 

XII. Noslēguma jautājumi

 

77.    Izmaiņas iekšējās kārtības noteikumos var ierosināt pedagoģiskā padome, iestādes padome, pašvaldība, attiecīgi MK noteikumi.

78.    Noteikumi Iestādē tiek izvietoti vecākiem un apmeklētājiem pieejamā vietā, kā arī iestādes mājas lapā https://abelite.valmiera.edu.lv/

79.    Noteikumi sastāv no 12 nodaļām, ir sagatavoti uz 12 (divpadsmit) lappusēm un ir spēkā līdz nomaiņai.

80. Noteikumi stājas spēkā ar 2023.gada 4.septembrī.

81. Atzīt par spēku zaudējušu Iestādes 2022.gada 5.septembra iekšējo normatīvo aktu “Iekšējās kārtības noteikumi”.Ētikas kodekss

Valmieras novada pašvaldības

Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte”

ĒTIKAS KODEKSS

Izdoti saskaņā ar

Valsts pārvaldes iekārtas likuma

72.panta pirmās daļas 2.punktu,

73. panta pirmās daļas 4. punktu


I.VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1.Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes „Ābelīte” (turpmāk - Iestāde) iekšējie noteikumi “Ētikas kodekss” (turpmāk – Ētikas kodekss) izdoti ar mērķi veicināt cieņas un atbildības pilnu darba vidi un kārtību sabiedrības interesēs, visu iestādes darbinieku atbildību par iestādes mērķu sasniegšanu, vienotību, atklātību, ētisko apziņu, darba un uzvedības kultūru, nostiprināt profesionālo ētiku un veidot pozitīvu iestādes tēlu sabiedrībā.

2.Ētikas kodeksā iekļautie profesionālās ētikas un uzvedības principi, normas un ieteikumi ir vienlīdz saistoši visām Iestādes valsts amatpersonām, pedagogiem un pārējiem darbiniekiem (turpmāk kopā saukti - darbinieks), veicot amata pienākumus neatkarīgi no darba attiecību ilguma. Situācijā, kas nav minēta Ētikas kodeksā, darbinieks rīkojas saskaņā ar sabiedrībā pieņemtajām vispārējām uzvedības normām.

3.Ētikas kodeksa uzdevums ir likumīgi un godprātīgi ievērot to darbā un personiskajā saskarsmē ar kolēģiem, izglītojamajiem (turpmāk- bērns) un viņu likumīgajiem pārstāvjiem (turpmāk – vecāki).


II.DARBINIEKU PROFESIONĀLĀS ĒTIKAS PAMATPRINCIPI

4.Darbinieka rīcībai jāatbilst vispārējām ētikas vērtībām, principiem un normatīvo aktu prasībām.

5.Darbinieks, veicot savus amata pienākumus, ievēro šādus profesionālās ētikas pamatprincipus:

5.1.tiesiskums, objektivitāte, godprātība un neatkarība:

5.1.1.darbiniekam ir augsta tiesiskā apziņa, viņš rīkojas profesionāli, saskaņā ar normatīvajiem aktiem un vispārējiem tiesību principiem;

5.1.2.darbinieks ir neatkarīgs un neitrāls savā rīcībā, lēmumos un spriedumos;

5.1.3.darbinieks, aizstāvot savu viedokli, veicot amata pienākumus un pieņemot lēmumus, balstās tikai uz pārbaudītu informāciju un objektīviem faktiem, to godīgu, taisnīgu un likumīgu interpretāciju, neizrādot labvēlību vai sniedzot nepamatotas privilēģijas kādai personai;

5.1.4.darbinieks savā profesionālajā darbībā un lēmumu pieņemšanā ir patstāvīgs un neatkarīgs, norobežojas no personīgajām interesēm un ārējās ietekmes;

5.1.5.darbinieka rīcības pamatā ir vēlme ar savu darbu veicināt Iestādes nolikumā noteikto funkciju un uzdevumu izpildi un īstenošanu;

5.1.6.darbinieks, pildot darba pienākumus, nodrošina, lai piemērojamie līdzekļi būtu proporcionāli sasniedzamajiem mērķiem;

5.1.7.darbinieks savus pienākumus veic godprātīgi, ievērojot personu vienlīdzību likuma priekšā un neizrādot atšķirīgu attieksmi, neizmantojot savas amata priekšrocības un varu personīgā labuma gūšanai sev vai citai personai, norobežojoties no personīgajām interesēm, atsevišķu personu un šauru ekonomisko grupu interesēm, kuras ir pretrunā ar vietējās sabiedrības kopīgo labumu;

5.1.8.darbinieks neiesaistās darbībā, profesionālajā darbā vai pasākumā, kas var radīt šaubas par viņa godprātību, objektivitāti un neatkarību, vai negatīvi iespaidot Iestādes reputāciju;

5.1.9.darbinieks nepieļauj interešu konflikta rašanos un atsakās no darba pienākumu veikšanas vai valsts amatpersonas amata savienošanas visos gadījumos, kad ētisku apsvērumu dēļ varētu tikt apšaubīta darbinieka darbības objektivitāte un neitralitāte, lai sabiedrībā nerastos iespaids, ka darbinieks rīkojas interešu konflikta situācijā un ka viņš pieņem lēmumus vai piedalās lēmumu pieņemšanā personisko interešu vai apsvērumu ietekmē. Ja konstatēts valsts amatpersonas interešu konflikta fakts, darbinieks nekavējoties rīkojas, lai novērstu šī konflikta rašanās cēloņus;

5.1.10.darbinieks neizmanto amata stāvokli, Iestādes resursus privāto interešu risināšanai, personiska labuma vai citu personu savtīgu labumu gūšanai. Darbinieks atsakās no tādu pienākumu veikšanas un lēmumu pieņemšanas, kas saistīti ar savām un citu personu personiskajām vai mantiskajām interesēm;

5.1.11.par situāciju, kurā darbiniekam, pildot amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai jāveic citas ar ieņemamo amatu saistītas darbības, kas var ietekmēt (vai radīt iespaidu par šādu ietekmi) darbinieka, tā ģimenes locekļa, radinieka vai vecāka personiskās vai mantiskās intereses, darbinieks informē tiešo vadītāju vai Iestādes vadītāju, lai novērstu šādu situāciju.

5.2. atklātība, konfidencialitāte un lojalitāte:

5.2.1.darbinieks, pildot savus amata pienākumus, ievēro atklātību pret Iestādi un sabiedrību;

5.2.2.darbinieks neatbalsta prettiesisku rīcību, nepieļauj šādas rīcības slēpšanu, atbilstoši amata pienākumiem uztur pastāvīgu un atklātu saikni ar kolēģiem, vecākiem un sabiedrību;

5.2.3.darbinieks savos izteikumos ir lojāls Iestādei un sabiedrībai. Ar profesionālo darbību saistītajos publiskajos izteikumos darbinieks, ievērojot Ētikas kodeksā noteikto, paskaidro un pauž Iestādes viedokli. Paužot viedokli plašsaziņas līdzekļiem, tas saskaņojams ar Iestādes vadību. Lietišķajos kontaktos ar sabiedrību un masu informācijas līdzekļu pārstāvjiem darbinieks vienmēr atklāj savu vārdu, uzvārdu un iestādi, ko viņš pārstāv;

5.2.4.darbinieks ar savu attieksmi, vārdiem un uzvedību ir atbildīgs par Iestādes tēlu sabiedrībā;

5.2.5.darbiniekam ir jāievēro Iestādes darbības mērķi saskaņā ar Iestādes nolikumu;

5.2.6.darbinieks nesniedz nepatiesu, maldinošu vai nepārbaudītu informāciju;

5.2.7.darbinieks apzinās, ka viņa rīcībā esošā informācija paredzēta vienīgi Iestādes darba nodrošināšanai un informāciju, kas viņam kļuvusi zināma, pildot darba pienākumus, nedrīkst prettiesiski izpaust vai izmantot mērķiem, kas nav saistīti ar amata pienākumu veikšanu vai konkrētu darba uzdevumu pildīšanu, tajā skaitā, lai vērstos pret kādu personu, institūciju, vai citādi izmantot privātās interesēs. Darbinieks visās savās darbībās ievēro konfidencialitāti un rūpējas par informācijas aizsardzību Iestādē;

5.2.8.darbinieks apzinās, ka viņa rīcībā esošā informācija paredzēta vienīgi Iestādes darba nodrošināšanai, tāpēc nepieļauj tās izmantošanu jebkāda personiska labuma gūšanai vai nepamatotai publiskošanai trešajām personām;

5.2.9.darbinieks stingri izvērtē savas vārda brīvības izpausmes sociālajos tīklos, lai negatīvi neietekmētu savu, Iestādes, kolēģu, bērnu, viņu vecāku reputāciju vai darbu.

5.3.atbildība, vienlīdzība, koleģialitāte un profesionalitāte:

5.3.1.darbinieks savus amata pienākumus veic noteiktajā termiņā, atbildīgi, profesionāli, mērķtiecīgi un lietderīgi, ar augstu atbildības sajūtu pret bērniem, kolēģiem, Iestādi  un sabiedrību;

5.3.2.darbinieku savstarpējo attiecību pamatā ir cieņa, izpalīdzība, sadarbība, uzticēšanās, iecietība un atbalsts. Darbinieks apzinās, ka katra darbinieka uzvedība un  rīcība veido kopējo Iestādes tēlu;

5.3.3.darbinieks, pildot savus pienākumus, pauž vienlīdzību pret visiem sabiedrības locekļiem, neizrādot nevienam īpašu labvēlību un nepieļaujot nekādas privilēģijas un izņēmumus, ja tie nav paredzēti normatīvajos aktos;

5.3.4.darbinieks izmanto savas zināšanas, prasmes, iemaņas un darba pieredzi, lai sasniegtu profesionāli visaugstāko rezultātu;

5.3.5.darbinieks pilnveido zināšanas un prasmes, kas uzlabo darbinieka kompetences un profesionālo kvalifikāciju;

5.3.6.darbinieku savstarpējās attiecības balstītas uz profesionalitāti un sadarbību, kas nepieļauj diskriminējošu rīcību attiecībā pret citādu nacionālo vai sociālo izcelsmi, dzimumu, vecumu politisko un reliģisko pārliecību, kā arī citiem apstākļiem;

5.3.7.darbinieks ir paškritisks, atzīst pieļautās kļūdas un cenšas tās labot pēc labākās sirdsapziņas, nepieciešamības gadījumā konsultējoties ar citiem kolēģiem un ļaunprātīgi neizmanto kolēģu vai citu personu nezināšanu;

5.3.8.darbinieks, veicot amata pienākumus, nepārvērtē savas darba spējas, kvalifikācijas līmeni vai iegūto pieredzi, nenoniecina citu darbinieku darbu un neceļ apzinātu vai neapzinātu neslavu garastāvokļa, emociju ietekmē un neizmanto līdzekļus, kas varētu kaitēt citu kolēģu amata pienākumu veikšanai.

6.Iestādes pedagoga rīcības profesionālās ētikas pamatprincipi (papildu Ētikas kodeksā minētajiem noteikumiem):

6.1.veidot bērnos iejūtību, labestību un saprotošo attieksmi pret atšķirīgu kultūru cilvēkiem, pret veciem, slimiem cilvēkiem, pret pretējo dzimumu, mazākiem bērniem, neaizsargātām būtnēm, kā arī pret cita rakstura cilvēkiem;

6.2.kopt dialoga kultūru;

6.3.vienmēr apzināt savu atbildību pret bērniem, sabiedrību un cilvēci;

6.4.veicināt bērnu potenciālo spēju atraisīšanos un viņu personību veidošanos;

6.5.attīstīt izglītojamo patstāvību, spēju brīvi un atbildīgi lemt un rīkoties;

6.6.ar savu darbu un dzīvesveidu apliecināt stingru nostāju pret ļaunumu un netaisnību;

6.7.neizmantot savas privilēģijas, lai uzspiestu kādus politiskus, reliģiskus uzskatus;

6.8.veicināt pedagoģisko zināšanu izplatīšanu un tikumiskās kultūras pilnveidi, vecāku un bērnu attiecības kolektīvā;

6.9.veidot un uzturēt dialogu ar bērnu vecākiem;

6.10.rūpēties par koleģialitāti, atklāti vēršoties pret darbībām, kas vājina draudzīgas attiecības kolektīvā;

6.11.cienīt bērna personību ar tā savdabību;

6.12.veidot un veicināt tikumisko vērtību ieaudzināšanu bērnos, lai tā veidotos par ieradumu;

6.13.katrā bērnā saskatīt pozitīvās īpašības un veidot savas attiecības ar viņu, balstoties uz tām;

6.14.nedalīt grupas bērnus tīkamajos un netīkamajos;

6.15.uzklausīt bērnu domas un rēķināties ar tām;

6.16.uzklausīt bērna kritiku un nezaudēt pašsavaldīšanos;

6.17.uzklausīt vecāku kritiskās piezīmes un censties rast kopīgu risinājumu;

6.18.būt iecietīgam, labestīgam, nepieļaut rupjību attiecībās ar bērniem, kolēģiem, vecākiem;

6.19.mācīt bērnu būt iejūtīgam pret citiem un pārvarēt vājības sevī;

6.20.neizpaust un neizmantot viņam uzticētos vai citādā ceļā iegūtos bērnu noslēpumus;

6.21.attiecībās ar bērniem nepieļaut izsmieklu, ļaunu ironiju, iebiedēšanu;

6.22.iejūtīgi izturēties pret bērniem, kuriem ir īpašās vajadzības, nekad neatgādināt tiem viņa fiziskos vai garīgos trūkumus;

6.23.izsakot padomus un aizrādījumus, ņemt vērā bērna vecuma psiholoģiskās īpatnības un iespējas uztvert apmācību;

6.24.bērnam neizteikt nepatīkamu patiesību publiski, citu vienaudžu klātbūtnē;

6.25.neteikt vecākiem nepatīkamu patiesību par viņu bērnu cita klātbūtnē;

6.26.nedarīt neko tādu, kas varētu mazināt bērna cieņu un respektu pret saviem vecākiem un citiem viņam tuviem cilvēkiem;

6.27.nepieprasīt un nepieņemt nelikumīgu samaksu no bērna vecākiem par apmācību un konsultācijām;

6.28.ar savām zināšanām, rīcību un stāju vienmēr rādīt bērniem ētiskas uzvedības piemēru, apliecinot Ētikas kodeksa nozīmi Iestādes ikdienas dzīvē.

III.DARBINIEKA UZVEDĪBAS PAMATPRINCIPI

7.Darbiniekam jābūt pieklājīgam un korektam attiecībās ar kolēģiem, bērniem, vecākiem Iestādes apmeklētājiem un sabiedrību kopumā. Darbinieks rīkojas tā, lai tiktu vairota sabiedrības uzticība Iestādei.

8.Darbinieks ir laipns un pieklājīgs, neaizskar personas godu un nepazemo viņu, neizturas ciniski pret viņa vēlmēm un vajadzībām, uzskatiem un pārliecību. Atbildot uz vecāku jautājumiem, korespondenci (tajā skaitā elektroniskā pasta vēstulēm), telefona zvaniem, darbinieks cenšas būt izpalīdzīgs, savas kompetences ietvaros atbild uz uzdotajiem jautājumiem. Ja darbinieks nevar atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem, jānorāda cits darbinieks vai institūcija, kas ir kompetenta attiecīgā jautājuma risināšanā.

9.Darbinieks darba saskarsmē ar bērniem, viņu vecākiem, kolēģiem un citām personām izturas ar cieņu, neatkarīgi no to tautības, dzimuma, sociālā statusa, reliģiskās pārliecības, politiskiem uzskatiem, izglītības, vecuma vai citām atšķirībām, respektējot profesionālās prasības un likumiskās intereses.

10.Darbinieks sadarbojas ar kolēģiem, sniedzot un saņemot nepieciešamo palīdzību profesionālo pienākumu izpildē, un ļaunprātīgi neizmanto viņu uzticēšanos. Darbinieks uzklausa kolēģu viedokli, izvairās no augstprātības un autoritāras rīcības, ievēro demokrātijas normas un koleģialitātes principus.

11.Darbinieks atturas tieši vai netieši pieņemt jebkādas dāvanas, atlaides un izklaides piedāvājumus, kā arī labvēlības vai pateicības izpausmes, kas pielīdzināmas dāvanai, ja tās var ietekmēt vai radīt šaubas par kāda darba pienākuma vai uzdevuma izpildes, vai Iestādes darbības objektivitāti. Darbiniekam ir atļauts pieņemt dāvanas oficiālo darba vizīšu laikā un citos gadījumos, kas minēti likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”.

12.Darbinieks lieto Iestādes īpašumu iespējami ekonomiski un racionāli, neļauj to savtīgi izmantot citām personām. Darbinieks ierobežo interneta, tālruņa sakarus vai jebkurus citus Iestādes rīcībā esošos materiālos resursus ar darba pienākumu izpildi nesaistītām vajadzībām.

13.Darbinieks neizmanto darba laiku, kā arī padotā un vadītāja attiecības privāto problēmu risināšanā.

14.Darbinieks savtīgos nolūkos neizmanto padotā un vadītāja koleģiālās attiecības, kolēģu nekompetenci, kļūdas vai pieredzes trūkumu.

15.Darbinieks neizvieto tādas savas vai kolēģu video, fotogrāfijas,  sociālajos tīklos, kas ir neestētiskas vai nepiedienīgas. 

16.Ārpus darba laika darbinieks izvēlas tādu uzvedības stilu, lai neradītu šaubas par objektīvu un godīgu profesionālo pienākumu veikšanu Iestādē.

17.Vienlaikus atrodoties darba attiecībās ar citu darba devēju, darbinieks ievēro ētikas pamatprincipus un normas.

 

IV.DARBINIEKA TIESĪBAS, PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA

18.Darbinieka tiesības:

18.1.pieņemt patstāvīgus lēmumus vai piedalīties lēmumu pieņemšanā atbilstoši profesionālajai un amata kompetencei;

18.2.brīvi izteikt un argumentēti aizstāvēt viedokli atbilstoši profesionālajai un amata kompetencei;

18.3.saņemt adekvātu paveiktā darba novērtējumu un cieņas apliecinājumu;

18.4.saņemt darba pienākumu un uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju;

18.5.atteikties izpildīt vadības dotos uzdevumus, ja tie ir pretrunā ar normatīvajiem aktiem vai Ētikas kodeksu;

18.6.uz privātās dzīves neaizskaramību.

19.Darbinieka pienākumi:

19.1.ievērot vispārpieņemtās uzvedības normas kā darba laikā, tā ārpus tā. Apzināties, ka katra atsevišķa darbinieka uzvedība un rīcība veido Iestādes kopējo tēlu sabiedrībā;

19.2.izrādīt pašiniciatīvu kādas rīcības vai darbības uzlabošanai;

19.3.risināt ar darbu saistītus jautājumus un uzklausīt citu uzskatus savstarpējās cieņas, atklātības, sapratnes un koleģialitātes gaisotnē;

19.4.atzīt neētisku rīcību un labot savas kļūdas;

19.5.darīt visu iespējamo savas kompetences ietvaros, lai nepieļautu citu darbinieku nelikumīgu rīcību Iestādē;

19.6.informēt kolēģus par profesionāli aktuālām tēmām un dalīties pieredzē, kas var būt noderīga arī citiem darbiniekiem;

19.7.ievērot darba videi piemērotu ģērbšanās stilu - apģērbam un apaviem  jābūt ērtiem un piemērotiem veicamajam darbam, atbilstoši gadalaikam un paredzētajai nodarbību vietai (sporta zālē, mūzikas zālē, sporta laukumā, grupu laukumos, pastaigā pa teritoriju, ārpus tās);

19.8.izvairīties no situācijām, kas varētu radīt interešu konfliktu vai korupcijai labvēlīgus apstākļus;

19.9.veicināt koleģiālas savstarpējās attiecības, neiesaistīties intrigās, dažādu destruktīvu grupējumu veidošanā kolektīvā;

19.10.konstruktīvi, bez vardarbības risināt konfliktsituācijas.

20.Darbinieka atbildība:

20.1.darbinieks ir atbildīgs par nepatiesas un nepilnīgas informācijas izpaušanu, kas grauj vai pasliktina Iestādes tēlu sabiedrībā;

20.2.darbinieks ir atbildīgs par Ētikas kodeksā noteikto normu ievērošanu.

21.Iestādes vadītājas, vadītāja vietnieku izglītības jomā tiesības un pienākumi (papildu Ētikas kodeksā minētajiem noteikumiem):

21.1.informēt padotos par turpmāko Iestādes rīcību un attīstības perspektīvām, kā arī sniegt darbiniekiem darbam nepieciešamo un citu aktuālo informāciju;

21.2.veicināt darbinieka profesionālo un personības izaugsmi;

21.3.atbalstīt darbinieka radošo pieeju un iniciatīvu;

21.4.darbinieka kļūdaino rīcību pārrunāt ar darbinieku individuāli;

21.5.izvairīties no augstprātīga un autoritāra vadības stila un ievērot koleģialitāti un demokrātijas normas;

21.6.būt atbildīgam par Ētikas kodeksa ievērošanu Iestādē.

 

V.ĒTIKAS KODEKSA NORMU PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

22.Darbinieka profesionālās ētikas un uzvedības pamatprincipu izvērtēšanu veic Iestādes vadītāja.

23.Ētikas normu pārkāpuma gadījumā personām ir tiesības iesniegt iesniegumu vai sūdzību Iestādes vadītājai. Iesniegumā vai sūdzībā par Ētikas kodeksa pārkāpumu jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs, darbinieka, par kuru ir iesniegums vai sūdzība, vārdu, uzvārdu, amatu, pārkāpuma būtību, pierādījumus, kas apliecina pārkāpumu, un citu ar pārkāpumu saistītu informāciju.

24.Saņemto iesniegumu vai sūdzību par darbinieku izskata šādi:

24.1.par darbiniekiem – Iestādes vadītāja;

24.2.par Iestādes vadītāju – Valmieras novada pašvaldības (turpmāk- Pašvaldības) izpilddirektors.

25.Par saņemto iesniegumu vai sūdzību tiek informēts darbinieks, par kuru saņemts iesniegums vai sūdzība, vienlaicīgi pieprasot no darbinieka rakstveida paskaidrojumu.

26.Ja darbinieka rīcība ir pretrunā ar Ētikas kodeksa noteiktajām normām un tajā ir disciplināra pārkāpuma pazīmes, pret darbinieku var ierosināt disciplinārlietu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

VI.KĀRTĪBA PAR ZIŅOŠANU KORUPTĪVO PĀRKĀPUMU GADĪJUMĀ

27.Darbiniekam ir pienākums sniegt informāciju par viņam zināmiem koruptīviem nodarījumiem, kā arī ne tikai par paša iespējamu nonākšanu interešu konflikta situācijā, bet arī par citu valsts amatpersonu iespējamu atrašanos interešu konflikta situācijā.

28.Darbinieks informāciju par zināmiem koruptīviem nodarījumiem un interešu konfliktiem rakstveidā iesniedz Iestādes vadītājai.

29.Iestādes vadītāja nodod saņemtos iesniegumus par koruptīviem nodarījumiem un interešu konfliktiem Pašvaldības vadībai.

30.Pašvaldības vadība informē Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju (turpmāk- KNAB) par koruptīvo nodarījumu vai interešu konfliktu, ja, izskatot iesniegumu, konstatē normatīvajos aktos, kas reglamentē interešu konflikta novēršanu, noteiktās koruptīvā nodarījuma vai interešu konflikta pazīmes.

31.Ir aizliegts izpaust informāciju par to, kurš darbinieks informējis par koruptīviem nodarījumiem vai interešu konfliktiem un radīt šim darbiniekam tiešas vai netiešas nelabvēlīgas sekas.

32.Darbinieks ziņojumu KNAB var iesniegt:


VII.NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

33.Iestādes Ētikas kodekss ir pieejams visiem darbiniekiem un sabiedrībai: tas atrodas Iestādes katrā grupā, elektroniskā formā – Iestādes mājas lapā.

Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas izglītojamo vecāki un citas personas


Valmieras novada pašvaldības

Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte”

Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas izglītojamo vecāki un citas personas

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Valmierā

21.12.2023                                                                                                                                                                                           

 

Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas izglītojamo vecāki un citas personas

 

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 22.08.2023. noteikumu Nr.474

 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe,

 pirmā palīdzība un drošība izglītības iestādēs

 un to organizētajos pasākumos” 9.punkta, 9.9. apakšpunktu

 

 

1.   Kārtība nosaka Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” (turpmāk – Iestāde) izglītojamo vecāku, aizbildņu, citu pilnvaroto personu (turpmāk – vecāki) un nepiederošu personu uzturēšanos iestādē (turpmāk – Kārtība).

2.   Kārtības mērķis ir nodrošināt izglītojamā (turpmāk – bērns) drošību un Iestādes darbības nepārtrauktību.

3.   Par nepiederošu personu tiek uzskatīta persona, kura nav Iestādes izglītojamais, vecāks vai Iestādes darbinieks.

4.   Ikviena persona, apmeklējot Iestādi, ievēro Iestādes darba laiku un neatrodas Iestādes teritorijā ārpus darba laika.

5.   Ikviena persona, apmeklējot Iestādi, ievēro darbinieku norādes, sabiedrībā pieņemtas uzvedības normas, bērnu, darbinieku un citu apmeklētāju likumīgās intereses un tiesības.

6.   Aizliegts traucēt mācību procesu, ieiet grupas telpā pēc nodarbību sākuma un citos gadījumos, kas tieši saistīti ar mācību procesa nodrošināšanu.

7.   Bērnu vecāki, aizbildņi, citi pilnvaroti ģimenes locekļi un draugi var apmeklēt Iestādes izglītojošos, svinīgos u.c. pasākumus, ja tas ir atļauts saskaņā ar Iestādes vadības norādījumiem.

8.   Ja vecākiem vai citiem ģimenes locekļiem ir nepieciešamība satikt bērnu mācību norises laikā, vēršas pie grupas skolotājām.

9.   Vadītāja pieņemšanu nodrošina iepriekš individuāli vienojoties.

10.    Darbinieks, pie kura pieteicies apmeklētājs, sagaida to pie ieejas durvīm.

11.    Izglītības iestādē aizliegts uzturēties nepiederošām personām, kuras ieradušās bez likumiska pamata.

12.    Par nepiederošas personas uzturēšanos Iestādē ir atbildīga persona, pie kuras ir ieradies iepriekš pieteicies apmeklētājs.

13.    Valsts un pašvaldības iestāžu darbinieku ierašanās gadījumā izglītības iestādē pienākums ir uzrādīt personas dienesta apliecību.

14.    Apmeklētājs atstāj Iestādes telpas un teritoriju, ja darbinieka ieskatā nav likumiska pamata šeit atrasties.

15.    Gadījumā, ja nepiederošā persona neievēro kārtības noteikumus vai nepakļaujas Iestādes darbinieku prasībām, tiek ziņots pašvaldības policijai.

16.    Kārtība ir saistoša visiem Iestādes darbiniekiem, bērnu vecākiem un apmeklētājiem, kuri uzturas Iestādē un tās teritorijā.

17.    Bērnu vecāki par šo kārtību tiek informēti ELIIS platformā, kur atzīmē par noteikumu iepazīšanos. Ja vecāki nav reģistrējušies ELIIS platformā, ar noteikumiem iepazīstas pie grupas skolotājām.

18.    Ar kārtību var iepazīties Iestādes mājaslapā https://abelite.valmiera.edu.lv/

19.    Kārtība izvietojama apmeklētājiem pieejamā vietā.

20.    Kārtība stājas spēkā 2023.gada 21.decembrī.

PII "Ābelīte" pašnovērtējums

PII Ābelīte pašnovērtējums publiskojamā daļa.docx

Attīstības plāns 2022./23.‒2024./25. gadam


Ābelīte Attīstības plāns 2022-2025.pdf.docx