Dokumenti

Iestādes nolikums

 

Valmieras novada pašvaldības

Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte”

NOLIKUMS

 

Izdots saskaņā ar

Izglītības likuma 22. panta pirmo un otro daļu,

Vispārējās izglītības likuma 8. un 9. pantu

                                                                                                                              I. Vispārīgie jautājumi

1.Valmieras novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Valmieras pirmsskolas izglītības iestāde “Ābelīte”” (turpmāk – iestāde) ir Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – dibinātājs) dibināta pirmsskolas izglītības iestāde.

2.Iestādes darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi normatīvie akti, kā arī dibinātāja izdotie tiesību akti un šis nolikums.

3.Iestāde ir pastarpinātās pārvaldes iestāde, kas atrodas Valmieras novada Izglītības pārvaldes pārraudzībā.

4.Iestādei finanšu līdzekļu apriti un finanšu kontus pārvalda dibinātājs. Iestādei ir savs zīmogs un simbolika.

5.Iestādes izglītības programmu īstenošanas vietas adreses norādītas Valsts izglītības informācijas sistēmā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

          II.Iestādes darbības mērķi, pamatvirziens un uzdevumi

6.Iestādes mērķi ir šādi:

6.1.organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, lai nodrošinātu valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās un izglītojamo audzināšanas vadlīnijās noteikto mērķu sasniegšanu;

6.2.veicināt izglītojamā vispusīgu un harmonisku attīstību, veselības nostiprināšanu, ievērojot viņa attīstības likumsakarības un vajadzības, individuālajā un sabiedriskajā dzīvē nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes, tādējādi mērķtiecīgi nodrošinot izglītojamajam iespēju sagatavoties pamatizglītības ieguvei.

7.Iestādes darbības pamatvirziens ir izglītojoša un audzinoša darbība.

8.estādes uzdevumi ir šādi:

8.1.sekmēt pozitīvas, sociāli aktīvas un atbildīgas attieksmes veidošanos izglītojamajam pašam pret sevi, ģimeni, citiem cilvēkiem, apkārtējo vidi un Latvijas valsti, saglabājot un attīstot savu valodu, etnisko un kultūras savdabību. Veidot izpratni par cilvēktiesību pamat­principiem un audzināt krietnus, godprātīgus, atbildīgus cilvēkus – Latvijas patriotus;

8.2.sadarboties ar izglītojamā vecākiem vai citiem izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem (turpmāk – vecāki), lai nodrošinātu izglītojamā sagatavošanu pamatizglītības ieguves uzsākšanai;

8.3.nodrošināt izglītības programmas īstenošanā un izglītības satura apguvē nepieciešamos mācību līdzekļus;

8.4.racionāli un efektīvi izmantot izglītībai atvēlētos finanšu, materiālos un personāla resursus;

8.5.aizpildīt un iesniegt oficiālās statistikas veidlapu (atbilstoši normatīvajos aktos par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem izglītības jomā noteiktajam), aktualizēt Izglītības iestāžu reģistrā norādāmo informāciju atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par Valsts izglītības informācijas sistēmas saturu, uzturēšanas un aktualizācijas kārtību;

8.6.pildīt citus normatīvajos aktos paredzētos izglītības iestādes uzdevumus.

                                                                                                            III.Iestādē īstenojamās izglītības programmas

9.Iestāde īsteno licencētas pirmsskolas izglītības programmas:

9.1.vispārējās pirmsskolas izglītības programmu (kods 01 01 1111);

9.2.speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar valodas traucējumiem (kods 01 01 5511).

10.Iestāde var patstāvīgi īstenot interešu izglītības programmas un citas izglītības programmas atbilstoši ārējos normatīvajos aktos noteiktajam.

                                                                            IV.Izglītības procesa organizācija

11,Izglītības procesa organizāciju iestādē nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi ārējie normatīvie akti, šis nolikums, iestādes Darba kārtības noteikumi, Iekšējās kārtības noteikumi un citi iestādes iekšējie normatīvie akti, kā arī citi iestādes vadītāja izdotie tiesību akti un lēmumi.

12.Pedagoģiskā procesa galvenie pamatnosacījumi ir šādi:

12.1.ievērot izglītojamā veselības stāvokli, vajadzības, intereses un spējas, kā arī nodrošināt viņa individuālo attīstību, ja nepieciešams izstrādājot individuālu mācību plānu;

12.2.sekmēt izglītojamā pozitīvu pašizjūtu drošā un attīstību veicinošā vidē;

12.3.nodrošināt izglītojamā, pedagogu, dibinātāja un vecāku sadarbību.

13.Izglītības programmā noteikto izglītības saturu izglītojamais apgūst patstāvīgā darbībā un rotaļnodarbībās ar integrētu mācību saturu, visas dienas garumā nodrošinot vienmērīgu slodzi.

14.Pirmsskolas izglītības satura apguve izglītojamajam nodrošina:

14.1.daudzpusīgas izglītojamā attīstības sekmēšanu un individualitātes veidošanos;

14.2.garīgo, fizisko un sociālo attīstību;

14.3.iniciatīvas, zinātkāres, patstāvības un radošās darbības attīstību, tai skaitā izglītojamā prasmes patstāvīgi mācīties un pilnveidoties veidošanos un attīstību;

14.4.izglītojamā saskarsmes un sadarbības prasmju sekmēšanu;

14.5.veselības nostiprināšanu;

14.6.psiholoģisko sagatavošanu pamatizglītības ieguves uzsākšanai;

14.7.valsts valodas lietošanas pamatiemaņu apguvi;

14.8.izglītojamā pašapziņas veidošanos, spēju un interešu apzināšanos, jūtu un gribas attīstību, veicinot izglītojamā pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski attīstītu personību;

14.9.pozitīvas, sociāli aktīvas un atbildīgas attieksmes veidošanos izglītojamajam pašam pret sevi, ģimeni, citiem cilvēkiem, apkārtējo vidi un Latvijas valsti, saglabājot un attīstot savu valodu, etnisko un kultūras savdabību;

14.10.izpratnes par cilvēktiesību pamat­principiem veidošanos, audzinot krietnus, godprātīgus, atbildīgus cilvēkus – Latvijas patriotus.

15.Pirmsskolas izglītības satura apguves plānotos rezultātus nosaka valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijas. Izglītības programmas apguves laikā izglītojamo zināšanu, prasmju, attieksmju un snieguma vērtējumu izsaka mutvārdos un aprakstoši, uzsverot pozitīvo un nozīmīgo viņa darbībā un sasniegumos.

16.Pirmsskolas izglītības programmu apgūst izglītojamie no 1,5 gadu līdz septiņu gadu vecumam. Atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības pirmsskolas izglītības programmas apguvi atbilstoši Vispārējās izglītības likumā noteiktajam var pagarināt par vienu gadu saskaņā ar ģimenes ārsta atzinumu.

17.Izglītojamo uzņemšanas kārtību iestādē nosaka dibinātājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

18.Iestādes vadītājs, ievērojot vecāku pieprasījumu un dibinātāja noteikto izglītojamo uzņemšanas iestādē kārtību, komplektē grupas (pēc izglītojamo vecumiem, skaita, iestādes darba laika u.c. kritērijiem), ievērojot normatīvajos aktos noteiktās higiēnas un drošības prasības.

                                                                                                                  V.Izglītojamo tiesības un pienākumi

19.Izglītojamo tiesības un pienākumi ir noteikti Izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, citos ārējos normatīvajos aktos un iestādes iekšējos normatīvajos aktos.

20.Iestāde nodrošina izglītojamo tiesību ievērošanu, tostarp sadarbojoties ar citām institūcijām bērnu tiesību aizsardzības jomā.

                                                                                         VI.Pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi

21.Iestādi vada iestādes vadītājs. Iestādes vadītāja tiesības un pienākumi ir noteikti Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu apstrādes likumā, Darba likumā un citos normatīvajos aktos. Iestādes vadītāja tiesības un pienākumus precizē darba līgums un amata apraksts.

22.Iestādes pedagogus un citus darbiniekus darbā pieņem un atbrīvo iestādes vadītājs normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. Iestādes vadītājs ir tiesīgs deleģēt pedagogiem un citiem iestādes darbiniekiem konkrētu uzdevumu veikšanu.

23.Iestādes pedagogu tiesības un pienākumi ir noteikti Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu apstrādes likumā, Darba likumā un citos normatīvajos aktos. Pedagoga tiesības un pienākumus precizē darba līgums un amata apraksts.

24.Iestādes citu darbinieku tiesības un pienākumi ir noteikti Darba likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos. Iestādes citu darbinieku tiesības un pienākumus precizē darba līgums un amata apraksts.

                  VII.Iestādes pašpārvaldes izveidošanas kārtība un kompetence

25.Iestādes vadītājs sadarbībā ar dibinātāju nosaka iestādes organizatorisko struktūru, tai skaitā nodrošinot iestādes padomju izveidošanu un darbību.

26.Iestādes padomes kompetenci nosaka Izglītības likums.

27.Lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar izglītojamo interesēm iestādē un līdzdarbotos  iestādes darba organizēšanā un mācību procesa pilnveidē, Iestādes padomes ir tiesīgas veidot interešu grupas un institūcijas, tajās iesaistot vecākus. Minēto institūciju un interešu grupu darbību nosaka iestādes padomju apstiprināti reglamenti.

                          VIII.Iestādes pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtība un kompetence

28.Iestādes pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtību, darbību un kompetenci nosaka Vispārējās izglītības likums un citi normatīvie akti.

29.Pedagoģiskās padomes vada iestādes vadītājs.

         IX.Iestādes iekšējo normatīvo aktu pieņemšanas kārtība un iestāde vai pārvaldes amatpersona, kurai privātpersona, iesniedzot attiecīgu iesniegumu, var apstrīdēt Iestādes izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību

30.Iestāde saskaņā ar Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā un citos normatīvajos aktos, kā arī Iestādes nolikumā noteikto patstāvīgi izstrādā un izdod iestādes iekšējos normatīvos aktus.

31.Iestādes izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu dibinātājam - Valmieras novada pašvaldībā, Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads.

                                                                  X. Iestādes saimnieciskā darbība

32.Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam un saskaņā ar dibinātāja noslēgto pilnvarojuma līgumu iestādes vadītājs ir tiesīgs slēgt līgumus ar juridiskām un fiziskām personām par dažādu iestādei nepieciešamo darbu veikšanu un citiem pakalpojumiem, ja tas netraucē izglītības programmu īstenošanai.

33.Iestāde paralēli pamatuzdevumiem var veikt saimniecisko darbību – sniegt telpu, teritorijas, inventāra nomas un citus pakalpojumus dibinātāja noteiktajā kārtībā, ja tas netraucē izglītības programmu īstenošanu un nav pretrunā ar normatīvo aktu prasībām.

34.Kontroli par iestādes finansiāli saimniecisko darbību veic dibinātājs.

35.Iestādes saimnieciskās darbības ietvaros tiek veikta iestādes telpu un teritorijas apsaimniekošana.

      XI. Iestādes finansēšanas avoti un kārtība

36.Iestādes finansēšanas avotus un kārtību nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, dibinātāja lēmumi un citi normatīvie akti.

37.Visu finanšu līdzekļu aprite tiek organizēta centralizēti dibinātāja iestādes “Valmieras novada pašvaldības administrācija” struktūrvienībās “Finanšu un ekonomikas nodaļa” un “Grāmatvedības nodaļa”.

38.Iestādes finansēšanas avoti:

38.1.dibinātāja budžeta līdzekļi;

38.2.valsts budžeta līdzekļi;

38.3.Eiropas Savienības fondu un citu ārvalstu finanšu avota līdzekļi;

38.4.programmu, fondu u.c. līdzekļi projektu īstenošanai;

38.5.juridisko un fizisko personu ziedojumi;

38.6.ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem.

39.Ziedojumu pieņemšana, izlietošana un uzskaite veicama atbilstoši dibinātāja noteiktajai kārtībai.

40.Finanšu līdzekļu izmantošanas kārtību, ievērojot ārējos normatīvajos aktos noteikto, nosaka Iestādes vadītājs, saskaņojot ar dibinātāju.

                                         XII.Iestādes reorganizācijas un likvidācijas kārtība

41.Iestādi reorganizē vai likvidē dibinātājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, paziņojot par to Ministru kabineta noteiktai institūcijai, kas kārto Izglītības iestāžu reģistru.

42.Iestāde par tās likvidāciju vai reorganizāciju attiecīgās institūcijas, tai skaitā Ministru kabineta noteiktu institūciju, kas kārto Izglītības iestāžu reģistru, un personas informē ne vēlāk kā sešus mēnešus iepriekš (objektīvu apstākļu dēļ – ne vēlāk kā trīs mēnešus iepriekš).

                           XIII. Iestādes nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība

43.Iestāde, pamatojoties uz Izglītības likumu un Vispārējās izglītības likumu, izstrādā Iestādes nolikumu. Iestādes nolikumu apstiprina dibinātājs.

44.Grozījumus Iestādes nolikumā var izdarīt pēc iestādes dibinātāja iniciatīvas, iestādes vadītāja, iestādes padomes vai pedagoģiskās padomes priekšlikuma. Grozījumus nolikumā apstiprina iestādes dibinātājs.

45.Iestādes nolikumu un grozījumus nolikumā iestāde aktualizē Valsts izglītības informācijas sistēmā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

               XIV.Citi būtiski noteikumi, kas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem

46.Saskaņā ar normatīvajos aktos un dibinātāja noteikto kārtību iestāde veic dokumentu un arhīvu pārvaldību, tostarp veicot fizisko personu datu apstrādi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un Fizisko personu datu apstrādes likumu.

47.Iestāde savā darbībā nodrošina izglītības jomu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteikto mērķu sasniegšanu, vienlaikus nodrošinot izglītojamo tiesību un interešu ievērošanu un aizsardzību.

 

 


Licencētās izglītības programmas

Valmieras pirmsskolas izglītības iestādē "Ābelīte" licencētās izglītības programmas: 


Programmas kods 01011111

Licencēšanas ID V_6260


Programmas kods 01015511

Licencēšanas ID V_6261

Iekšējās kārtības noteikumi

Valmieras novada pašvaldības

Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte”

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

 

lzdoti saskaņā ar:

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta pirmo daļu

lzglītības likuma 30.panta pirmo daļu, 36. panta trešo daļu,54. pantu, 55. panta 8. punktu

Valsts pārvaldes likuma 72. panta pirmās dalas 1. punktu;

Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” nolikumu


  I.  Vispārīgie jautājumi

 

1.       Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes „Ābelīte” (turpmāk – Iestāde) Iekšējās kārtības noteikumi ir iekšējs normatīvais akts, kas nosaka:

1.1.  bērnu uzvedības noteikumus Iestādē, tās teritorijās un organizētajos pasākumos;

1.2.  evakuācijas plānu un informācijas par operatīvo dienestu izsaukšanu izvietojumu Iestādē;

1.3.   alkohola, cigarešu, narkotisko, toksisko un psihotropo vielu, gāzes baloniņu, gāzes pistoļu, šaujamieroču un auksto ieroču ienešanas, lietošanas, iegādāšanās, glabāšanas un realizēšanas aizliegumu Iestādē un tās teritorijās;

1.4.      bērna rīcību, ja bērns kādas personas darbībā saskata draudus savai vai citu personu drošībai un bērnu sūdzību izteikšanas (iesniegšanas) un izskatīšanas kārtību;

1.5.      vadītājas un Iestādes pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret bērnu, tajā skaitā, ja bērns apdraud savu vai citu bērnu drošību;

1.6.      bērnu profilaktiskās veselības aprūpes, pirmās palīdzības sniegšanas kārtību un rīcību bērna infekcijas slimību gadījumā;

1.7.      kārtību, kādā reģistrē bērnu neierašanos Iestādē;

1.8.  fotografēšanas, audio un video ierakstu veikšanas kārtību;

1.9.      kārtību kādā bērni un vecāki tiek iepazīstināti ar Noteikumiem;

1.10.  atbildību par Noteikumu neievērošanu;

1.11.  noslēguma jautājumus.

2.       Noteikumos lietotie termini:

2.1.  Noteikumi -  Iestādes iekšējās kārtības noteikumi;

2.2.  bērns – izglītojamais, kurš apgūst izglītības programmu Iestādē;

2.3.  grupas skolotājs- grupas pirmsskolas izglītības skolotājs;

2.4.  grupas darbinieks- grupas skolotāji un skolotāju palīgs;

2.5.  pedagogi- pirmsskolas izglītības skolotāji, pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāji, pirmsskolas izglītības sporta skolotāji;

2.6.  darbinieki- pedagogi un pārējie Iestādes darbinieki;

2.7.  vadītāja- Iestādes vadītājs;

2.8.  žurnāls- grupas „Žurnāls vecākiem”;

2.9.  Drošības noteikumi- Iestādes drošības noteikumi;

2.10.  Dibinātājs- Valmieras novada pašvaldība.

3.    Noteikumi izstrādāti pamatojoties uz Izglītības likuma 30.panta pirmo daļu,36.panta trešo daļu,   54.panta 2. punktu, 55. panta 8. punktu, Vispārējās izglītības likuma 10.panta trešās daļas otro punktu, Bērnu tiesību aizsardzības likumu, Ministru kabineta 22.08.2023. noteikumiem Nr.474 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe, pirmā palīdzība un drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”, Ministru kabineta 17.09.2013. noteikumiem Nr.890 „Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu”, Ministru kabineta 01.02.2011.noteikumiem Nr.89 „Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi”, citiem likumiem un normatīviem aktiem, Iestādes nolikumu, kā arī citiem iekšējiem normatīvajiem aktiem/ dokumentiem.

4.     Noteikumi izstrādāti ar mērķi veicināt bērna fiziskās un emocionālās drošības maksimālu aizsardzību, bērnu mācību sasniegumu un pozitīvas uzvedības dažādās Iestādes vidēs sekmēšanu, bērnu atbildīgu rīcību un cieņpilnu saskarsmi ar vienaudžiem un pieaugušajiem.

5.       Noteikumi ir saistoši visiem bērniem un darbiniekiem. Bērnu vecākiem Noteikumi ir saistoši tiktāl, cik tas nepieciešams, lai tiktu nodrošināta sava bērna un citu bērnu tiesību īstenošana un pienākumu izpilde.

6.       Vecāki iepazīstas ar Noteikumiem, pārrunā tos ar bērniem, palīdz izprast, sadarbojas ar Iestādi tā nodrošinot Noteikumu ievērošanu un īstenošanu.

7.      Iestādes darbinieki atbilstoši amata kompetencei, kas noteikta amata aprakstos ir atbildīgi par šo Noteikumu ievērošanu, grupu skolotājas ir atbildīgas, lai bērni atbilstoši savām spējām un vecumposmam saprastu un ievērotu Noteikumus.

 

 

                                 II.          Uzvedības noteikumi Iestādē, tās teritorijā un organizētajos pasākumos

 

 

8. Apmeklējot Iestādi ievēro Iestādes darba laiku.

9. Rotaļnodarbības Iestādē organizē visas dienas garumā, saskaņā ar dienas ritmu Iestādē.

10. Ierašanās Iestādē:

10.1 no plkst. 7.30 līdz 8.30 (bet ne vēlāk kā līdz plkst.9.00, ja bērns Iestādē neēd brokastis) un izņemt bērnu no Iestādes līdz plkst.19.00 (pirmssvētku dienā līdz plkst.18.00);

10.2   notiek tikai vecāku vai vecāku pilnvarotas personas pavadībā, kura nav jaunāka par 13 gadiem (Bērnu tiesību aizsardzības likuma 24.panta 6.punkts);

10.3. ienākot grupā/ rotaļlaukumā, vecāks:

·   personīgi informē grupas darbinieku par ierašanos un bērna veselības stāvokli, ja viņam nepieciešama īpaša uzraudzība vai medicīniskā aprūpe (iepriekšēja trauma, slikta pašsajūta, garastāvoklis vai uzvedība no rīta, kas radījusi bažas, atgriešanās pēc slimošanas) un ar savu parakstu apliecina ierašanos žurnālā. No šī brīža par bērna drošību, veselību un dzīvību atbild grupas darbinieki;

·  personīgi informē grupas darbinieku par ierašanos pēc bērna un  personīgi parakstās žurnālā. Grupas darbinieki bērnu nodod tikai vecākiem vai personai, kura ir norādīta ziņu kartiņā vai pilnvarota rakstiski. Grupas skolotāja bērnu nenodod personai, par kuru viņai nav informācijas, kā arī personai alkohola vai citu vielu reibuma stāvoklī. No brīža, kad vecāks ir ieradies pēc bērna, par bērna uzraudzību un drošību atbild vecāks.

11. Ienākot vai izejot no Iestādes teritorijas vecāks aizver vārtus.

12. Bērnam Iestādē un tās teritorijā jāievēro šādi uzvedības noteikumi atbilstoši vecumam:

12.1   ienākot Iestādē un grupā sasveicinās ar citiem bērniem un pieaugušajiem- Iestādes darbiniekiem, citu bērnu vecākiem un pēc noģērbšanās mierīgi dodas uz sev izvēlēto vietu grupā;

12.2. ievēro sabiedrībā pieņemtās pieklājīgas uzvedības normas:

·        kaut ko lūdzot, saka „lūdzu”, kaut ko saņemot, saka „paldies”;

·        klausās pats un ļauj citiem klausīties;

·        nepārtrauc citus, kuri runā viens ar otru, ja vien tas nav ārkārtas gadījums,

·        jautā pēc palīdzības;

·        mācās pieklājīgi pajautāt;

·        nelamājas un nesauc apkārtējos sliktos vārdos;

·        nekad neapsmej un neķircina citus, jo citu ķircināšana var būt ļauna;

·        ja nejauši iznāk kādu pagrūst, atvainojas un saka „atvaino”;

·        klepojot un šķaudot liek roku priekšā degunam un mutei;

·        ieejot pa durvīm, apskatās, vai vajag tās vēl kādam pieturēt un sargā savus pirkstus;

·        ir izpalīdzīgs;

·        pie galda ēdot lieto galda piederumus, ja nepieciešama pieaugušā palīdzība, palūdz;

·        neliecas pāri galdam, lai ko paņemtu. Tā vietā palūdz, lai kāds pasniedz;

·        ēdienu košļā ar aizvērtu muti;

·        mutes noslaucīšanai izmanto salvetes;

·        neliek elkoņus uz galda;

·        savstarpējas konfliktsituācijas risina mierīgā sarunu ceļā, ievērojot savstarpēju cieņu;

·        citu mantas ņemt drīkst tikai ar īpašnieka atļauju, palūdzot, atdod tās nesabojātas;

·        netraucē grupas biedrus, respektēt, kad otrs to nevēlas vai ir aizņemts;

·        nodarbību laikā ēst konfektes un košļāt košļājamo gumiju nav pieklājīgi;

·        aicina pievienoties tos, kuri uzturas atstatu, lai palīdzētu ātrāk iejusties.

12.3. uz grupu drīkst ņemt vienu krāsojamo grāmatu, vienu grāmatu, vienu galda spēli (ierakstot bērna vārdu, uzvārdu), vienu mīļmantiņu, kura ir tīra, bez baterijām un sīkām detaļām.

12.4.  rotaļlietas, lielas un dārgas mantas uz bērnudārzu nenes;

12.5.  lieto tikai savas higiēnas lietas (ķemmi, zobu birsti, zobu pastu, vienreizējās lietošanas   kabatlakatiņus);

12.6.  Iestādes telpās lieto maiņas apavus;

12.7.  pirms sporta nodarbībām jāuzvelk sporta apģērbu un sportam piemērotus apavus un pirms mūzikas nodarbības jāpārvelk deju čības;

12.8.    rotaļnodarbību laikā seko grupas skolotājas norādījumiem, ievēro rotaļu un spēles noteikumus, drošību;

12.9.    ievēro Drošības noteikumus ar kuriem ir iepazīstinājusi grupas skolotāja;

12.10.  ievēro tīrību un kārtību grupas telpās, Iestādē, teritorijā. Papīrus un citus atkritumus  met tikai tam paredzētās atkritumu kastēs;

12.11.  rotaļnodarbību vai rotaļu beigās rotaļlietas un mācību piederumus jānoliek vietā (bērns sakārto savu darba vietu);

12.12.  saudzīgi izturas pret apkārtējo vidi, mēbelēm, rotaļlietām, spēlēm un Iestādes teritorijā esošajiem kokiem, krūmiem un augiem;

12.13.  uzturas grupas skolotājas vai darbinieka klātbūtnē, patvaļīgi vienam pašam atstāt grupu, Iestādi un teritoriju aizliegts;

12.14.  Iestādes teritorijā esošo rotaļu inventāru izmanto tikai ar grupas skolotāja atļauju un tikai darbinieka klātbūtnē;

12.15.  uz rotaļnodarbībām vai ārpus grupas jāiet mierīgi, bez grūstīšanās, skraidīšanas un bļaustīšanās;

12.16.  ja kāds ir nokritis un viņam ir nepieciešama palīdzība, sauc grupas skolotāju vai pieaugušo, kas ir blakus.

13. Iestādes organizētajos pasākumos piedalās tikai Iestādē uzņemtie bērni, viņu vecāki (ģimenes locekļi), darbinieki un vadītājas aicināti viesi, kuri ievēro Noteikumus un atbildīgo darbinieku norādījumus. Pasākumu, pārgājienu/ ekskursiju organizēšanas kārtība Iestādē tiek veikta saskaņā ar Drošības noteikumiem.

14. Bērnam Iestādes organizētajos pasākumos jāievēro sabiedrībā pieņemtās uzvedības normas atbilstoši vecumam.

15. Vecāki tiek savlaicīgi informēti par organizētajiem pasākumiem. Pasākumi ar bērnu piedalīšanos tiek   organizēti saskaņā ar drošības instrukcijām. Par bērnu drošību Iestādes organizētajos pasākumos atbild pasākuma organizators un grupu darbinieki. Pasākumos ar vecāku piedalīšanos, kas tiek organizēti ārpus Iestādes, par savu bērnu atbild vecāki. 

16.  Mācību ekskursijas, pastaigas ārpus Iestādes teritorijas grupas skolotāja reģistrē „Pastaigu reģistrācijas žurnālā”.

17. Iestādē un tās teritorijā nav atļauts:

17.1  bērna klātbūtnē risināt problēmjautājumus;

17.2   kaunināt, lamāt, apsaukāt, aizskart svešu bērnu, ja konstatēti gadījumi par bērnu  nepieņemamu uzvedību vai rīcību, informēt grupu skolotājas vai vadītāju;

17.3  saskarsmē lietot žargona un lamu vārdus, kliegt, lamāties;

17.4  izpaust un izmantot uzticētos vai citādā veidā iegūtos citu bērnu, vecāku un darbinieku noslēpumus, personu datus;

17.5  smēķēt, lietot alkoholu, psihotropās vielas;

17.6   ienest un ļaut bērnam ņemt līdzi medikamentus, vitamīnus, dažādas tabletes;

17.7  ienest asus (saspraudes, īleni, naži, adatas u.c.), plīstošus, sīkus, veselībai kaitīgus, ugunsnedrošus (šķiltavas, sērkociņus, u.c.) priekšmetus;

18. Nenest jubileju cienastam neveselīgas pārtikas preces (treknus konditorejas izstrādājumus, čipsus, dzērienus u.c.), ievērot derīguma termiņu.

19. Pievērst uzmanību svešām mantām, kuras bērns atnesis mājās, noskaidrot to piederību un atgriezt, nododot pēc piederības vai grupas darbiniekiem.

20. Atlīdzināt Iestādei zaudējumus, kas radušies bērna vai savas neatļautas rīcības rezultātā.

21. Nedrīkst bērnam dot līdzi mobilo telefonu, datoru, dronu, naudu, dārglietas un citas vērtīgas lietas.

22.  Nav atļauts ievest savu mājdzīvnieku Iestādē vai tās teritorijā;

 

          III.          Evakuācijas plānu un informācijas par operatīvo dienestu izsaukšanu izvietojums Iestādē

 

 

23.Evakuācijas plāni un informācija par operatīvā dienesta izsaukšanu Iestādē izvietota atbilstoši ugunsdrošību normu prasībām katrā Iestādes stāva gaitenī visiem brīvi pieejamās un pārredzamās vietās.

24.Grupas skolotājas ir atbildīgas par savas grupas bērnu iepazīstināšanu ar evakuācijas plānu katru gadu septembrī. Iepazīstināšanu dokumentē ELIIS sistēmā, sadaļā “Dienasgrāmata”.

25.Katrs Iestādes darbinieks tiek iepazīstināts ar ugunsdrošības noteikumiem, evakuācijas  kārtību un ir atbildīgs par bērnu evakuāciju un drošību ārkārtas situācijās.

26.Bērna rīcība: atskanot trauksmes signālam, nekavējoties dodas pie grupas darbiniekiem, kuru vadībā saskaņā ar evakuācijas un Rīcības plāniem pa tuvāko evakuācijas izeju atstāj Iestādes telpas. Glābšanas dienesta telefona nr.- 112.

 

 

            IV.          Alkohola, cigarešu, narkotisko, toksisko un psihotropo vielu, gāzes baloniņu, gāzes pistoļu, šaujamieroču un auksto ieroču ienešanas, lietošanas, iegādāšanās, glabāšanas un realizēšanas aizliegumu Iestādē un tās teritorijās

 

 

27. Aizliegts Iestādē un tās teritorijā ienest, lietot, demonstrēt, iegādāties, glabāt vai tirgot alkoholiskos dzērienus, narkotiskās vielas, tabakas izstrādājumus, pirotehniku, gāzes baloniņus, gāzes pistoles, šaujamieročus, aukstos ieročus, medikamentus. 

28.Katram darbiniekam ir pienākums nekavējoties ziņot vadītājai, ja saņemta informācija vai radušās aizdomas  par šo vielu un priekšmetu realizēšanu, iegādāšanos utt., kā arī pamudināšanu tos lietot Iestādē. Ārkārtas situācijās nekavējoties primāri ziņot Pašvaldības vai valsts policijai, par to vienlaikus informējot vadītāju.

29. Bērna rīcība:

29.1     ja ierauga zemē cigaretes, šļirces, gāzes baloniņus, medikamentus vai citus priekšmetus, neaiztiek, bet nekavējoties pasauc grupas darbinieku.

29.2     ja tomēr ir pagaršojis atrastu konfekti, tableti vai pulverveidīgu vielu un sāk sajust galvas reiboņus, sliktu dūšu, nekavējoties pastāsta par to grupas darbiniekam;

29.3     ja bērns redz, ka draugs aiztiek, garšo kādas atrastas lietas vai savainojas ar tām, nekavējoties sauc grupas skolotāju un pastāsta par redzēto.

30.Darbinieku rīcība, ja grupas skolotājai radušās aizdomas par bērna saindēšanos ar tabletēm, alkoholu, narkotikām vai psihotropajām vielām, viņa nekavējoties informē medicīnas māsu un vadītāju, kuras nekavējoties veic sekojošus pasākumus:

30.1.medicīnas māsa novērtē bērna veselības stāvokli, veic pārrunas ar bērnu, ja nepieciešams izsauc neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādi;

30.2. ziņo bērna vecākiem.

 

 

V. Bērna rīcība, ja bērns kādas personas darbībā saskata draudus savai vai citu personu drošībai un bērnu sūdzību izteikšanas (iesniegšanas) un izskatīšanas kārtība

 

 

31.Bērna drošība ir Iestādes prioritāte un jebkura bērna, Iestādes darbinieka vai apmeklētāja pienākums ir atturēties no jebkādas rīcības, kas apdraud vai varētu apdraudēt bērnu drošību Iestādē.

32. Bērna rīcība:

32.1.ja kādas personas darbībā saskata draudus savai vai citu bērnu drošībai, veselībai un dzīvībai, ja ir cietis no emocionālas vai fiziskas vardarbības, izjūt vai piedzīvo pazemojumu, cieņas un goda aizskārumu, nekavējoties par to tiek informēti grupas darbinieki kuriem uzticas un savi vecāki;

32.2. mutvārdos apraksta situāciju grupas skolotājām vai darbiniekam, kurš pēc uzklausīšanas novērtē apdraudējumu un rīkojas.

 

33. Darbinieka rīcība:

33.1.jebkurā gadījumā uzklausīt bērnu, sniegt atbildes, atbalstu un palīdzību bērnam, kuram tā ir nepieciešama, izvērtējot konkrētā bērna vajadzības, attiecīgās situācijas apstākļus pienācīgi un efektīvi reaģējot uz notiekošo;

33.2.  ja informācija saistīta ar tūlītēju bērna tiesību aizskāruma novēršanu, tad par to nekavējoties ziņo vadītājai;

33.3. ja bērna sniegtā informācija satur ziņas par iespējamu bērna tiesību pārkāpumu, tad bērna sniegto informāciju noformē rakstiski un iesniedz vadītājai.

34.Iestāde veic Bērnu tiesību aizsardzības likumā paredzētās darbības pārkāpuma, ja tāds tiek konstatēts, novēršanai, kā arī atbalsta un palīdzības sniegšanā bērnam, nodrošinot:

34.1. vecāku informēšanu, ja tas iespējams un informēšana neapdraud bērna intereses;

34.2. bērna drošību, ne vēlāk kā tajā pašā dienā ziņot Dibinātāja Sociālo lietu pārvaldei, Izglītības pārvaldei, bāriņtiesai vai citai bērna tiesību aizsardzības institūcijai par jebkādu vardarbību un noziedzīgu nodarījumu vai administratīvu pārkāpumu pret bērnu, par viņa tiesību pārkāpumu vai citādu apdraudējumu.

 

 

     V.          Vadītājas un Iestādes darbinieku rīcība, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret bērnu, tajā skaitā, ja bērns apdraud savu vai citu bērnu drošību

 

35.Iestādē risinot vardarbības gadījumus, tiek ievērota konfidencialitāte. Informācija, kuru par bērnu ieguvis darbinieks, ir ierobežotas pieejamības informācija, tā izmantojama tikai profesionālos nolūkos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

36. Ja bērns Iestādē apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību un ja konstatēts konflikts starp bērniem, kura laikā saskatāma fiziska vai emocionāla vardarbība, tiek veiktas šādas darbības:

36.1.  grupas skolotāja atbilstoši situācijai novērš draudus un dara visu iespējamo, lai draudiem nepakļautu citus bērnus;

36.2.  ja bērns ir guvis miesas bojājumus, grupas skolotāja nekavējoties informē medicīnas māsu, kura sniedz nepieciešamo medicīnisko palīdzību, gadījumu fiksē “Ambulatoro pacientu Reģistrācijas žurnālā”;

36.3.grupas skolotāja informē vadītāju un dienas laikā informē situācijā iesaistīto bērnu vecākus un fiksē notikušo ELIIS sistēmā, sadaļa “Dienasgrāmata”;

36.4.grupas skolotājas noskaidro un izvērtē konfliktsituācijas cēloņus un apstākļus, sadarbojas ar bērna vecākiem, atbalsta speciālistiem un medicīnas māsu. Darbu ar konkrētu bērnu un grupu kopumā veic grupas skolotājas un atbalsta speciālisti;

36.5.  vadītājas iespējamā rīcība, ņemot vērā katra konkrētā gadījuma raksturu:

36.5.1.  nepieciešamības gadījumā nodrošina bērnam, kurš apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību, atrašanos citā telpā cita pedagoga, medicīnas māsas, atbalsta speciālista klātbūtnē. Atrašanās citā telpā var ilgt līdz brīdim, kamēr bērns nomierinās vai ierodas vecāki;

36.5.2.  organizē klātienes tikšanos un pārrunas ar bērna vecākiem, vienojas par turpmāko rīcību un sadarbību. Pēc nepieciešamības pārrunās ar vecākiem piedalās psihologs, lai skaidrotu radušos situāciju un sniegtu nepieciešamo atbalstu;

36.5.3.   nosaka atbalsta personāla pienākumus, lai veicinātu turpmāko sadarbību ar bērnu un vecākiem un izstrādātu atbalsta pasākumus atbilstoši bērna vajadzībām un situācijai;

36.5.4.  ir tiesības pieaicināt nepieciešamos speciālistus, lai nodrošinātu uzlabojumus bērna uzvedībā un saskarsmē;

36.5.5.  ja bērna uzvedībā nav uzlabojumu un vecāki nevēlas sadarboties ar Iestādi un/vai pieaicinātajiem speciālistiem, vadītāja informē Valmieras novada Izglītības pārvaldi un Dibinātāja institūcijas pēc kompetences.

37. Ja noticis konflikts starp bērnu un grupas skolotāju vai citu darbinieku, kura laikā saskatāma fiziska vai emocionāla vardarbība pret Iestādes darbinieku, tiek veiktas šādas darbības: 

37.1.  grupas skolotājas informē vecākus par konfliktu, pārrunā notikušo un notikušo sarunu fiksē ELIIS sistēmā, sadaļā “Dienasgrāmata”;

37.2.   grupas skolotāja vai darbinieks vēršas pie vadītājas ar rakstisku iesniegumu ar situācijas aprakstu;

37.3.  nepieciešamības gadījumā vadītāja sazinās ar bērna vecākiem un veic pārrunas, pēc nepieciešamības arī klātienē Iestādes telpās;

37.4. vadītāja organizē sarunu, kurā piedalās konfliktā iesaistītās puses, tostarp pēc nepieciešamības pieaicina atbalsta speciālistu vai medicīnas māsu situācijas risināšanai, kuras laikā cenšas konfliktu atrisināt.

38.Ja noticis konflikts starp bērnu un grupas skolotāju vai citu darbinieku, pēc kura  bērns informējis savus vecākus un vecāki grupas skolotājas vai cita darbinieka rīcību novērtējuši kā nepedagoģisku (nepedagoģiski profesionālās ētikas pārkāpums), tiek veiktas šādas darbības:

38.1.  vadītājas klātbūtnē vecāki veic pārrunas ar grupas skolotāju vai darbinieku, kurš ir iesaistīts konflikta situācijā;

38.2.  ja vecāki ar darbinieku konflikta situāciju nevar atrisināt, tad:

38.2.1.  bērna vecāki raksta iesniegumu par notikušo vadītājai detalizētai izvērtēšanai;

38.2.2.  vadītāja pieprasa rakstisku paskaidrojumu grupas skolotājai vai darbiniekam;

38.2.3.  vadītāja izdod rīkojumu uz kā pamata izveido komisiju konflikta izvērtēšanai, kuras sastāvā bez vadītājas ir vēl vismaz 1 darbinieku pārstāvis un 1 atbalsta darbinieks;

38.2.4.  tiek veiktas pārrunas atsevišķi ar bērna vecākiem un darbinieku, ja nepieciešams uz noslēguma sarunu pieaicina Dibinātāja deleģētu darbinieku;

38.2.5.  pēc notikuma izvērtēšanas, pēc nepieciešamības, vadītājai ir tiesības pielietot disciplinārsodus (piezīme; rājiens), atstādināt darbinieku no darba vai izteikt darba uzteikumu;

38.2.6.  ja netiek konstatēta darbinieka vainojama rīcība, Iestāde vecākam nosūta motivētu skaidrojumu par darbinieka darbības izvērtējumu un atbilstību attiecīgiem normatīvajiem aktiem un ētikas principiem.

39. Ja noticis konflikts starp bērnu un vecāku vai citu Iestādei nepiederošu personu, pēc kuras bērns informējis grupas skolotāju vai citu darbinieku un darbinieks vecāka vai citas personas rīcību novērtējis kā nepedagoģisku un vardarbīgu (konstatētas hematomas, skrāpējumi u.c. vardarbības pazīmes uz ķermeņa), tiek veiktas šādas darbības:

39.1.  grupas skolotāja vai darbinieks, kurš novēro vai saņem informāciju par iespējamo vardarbību, nekavējoties ziņo vadītājai un medicīnas māsai, kura sniedz nepieciešamo medicīnisko palīdzību un fiksē miesas bojājumus (ja tādi ir). Darbinieks iesniedz vadītājai rakstisku iesniegumu ar situācijas aprakstu;

39.2. vadītāja sazinās ar bērna vecākiem un veic pārrunas klātienē Iestādes telpās un rakstveidā informē Sociālo dienestu, bāriņtiesu un citas instances pēc kompetences jomas.

40. Izvērtējot katru konkrētu gadījumu un tā ietekmi uz bērnu, individuāli un bērnu grupu kopumā, lai nodrošinātu maksimālu katra bērna drošības, veselības un dzīvības aizsardzību Iestādē, vadītāja var:

40.1.lūgt bērna vecākus ierasties Iestādē, sazināties ar grupas skolotājām vai speciālistiem un organizēt sava bērna atbilstošu medicīnisko, psiholoģisko vai citu nepieciešamo palīdzību pie speciālistiem;

40.2. piesaistīt  speciālistus, lai nodrošinātu uzlabojumus bērna uzvedībā.

41. Ja noticis konflikts starp darbinieku un vecāku, pēc kura vecāks, grupas skolotājas vai cita darbinieka rīcību novērtējis kā nepedagoģisku (nepedagoģiski profesionālās ētikas pārkāpums) un, ja vecāks ar darbinieku konflikta situāciju nevar atrisināt un iesniedz rakstisku sūdzību, tiek veiktas šādas darbības:

41.1. sūdzību reģistrē atbilstoši dokumentu reģistrācijas kārtībai;

41.2.  uzklausot iesaistītos darbiniekus, vadītāja pieprasa rakstisku paskaidrojumu grupas skolotājai vai darbiniekam;

41.3. vadītāja un vadītājas vietniece izglītības jomā izskata sūdzību, nosaka rīcības plānu;

41.4.vadītāja nepieciešamības gadījumā sasauc iesaistīto personu pārrunas (sūdzības iesniedzēju, iesaistīto darbinieku un administrācijas pārstāvi);

41.5.vadītāja sūdzības iesniedzējam sniedz rakstisku atbildi viena mēneša laikā no iesniegšanas datuma (izņemot gadījumus, ja iesniedzējs ir anonīms);

41.6.pēc notikuma izvērtēšanas, pēc nepieciešamības, vadītājai ir tiesības pielietot disciplinārsodus (piezīme; rājiens), atstādināt darbinieku no darba vai izteikt darba uzteikumu;

41.7.ja netiek konstatēta darbinieka vainojama rīcība, Iestāde nosūta vecākam motivētu skaidrojumu par darbinieka darbības izvērtējumu un atbilstību attiecīgiem normatīvajiem aktiem un ētikas principiem.

 

VII. Bērnu profilaktiskās veselības aprūpes, pirmās palīdzības sniegšanas kārtība un rīcība bērna infekcijas slimību gadījumā

 

 

42. Gadījumā, ja bērnam ir iedzimtas slimības, bijušas smagas operācijas vai ir alerģiskas reakcijas uz medikamentiem, pārtiku, ziedputekšņiem, insektu kodumiem u.c., kas var apdraudēt bērna veselību un dzīvību, informēt Iestādes medicīnas māsu, pēc nepieciešamības grupu darbiniekus un ziņas norādīt Ziņu kartiņā.

43. Ja bērnam saskaņā ar ārsta apstiprinātu diagnozi (piemēram- celiakija, pārtikas alerģija vai nepanesība, cukura diabēts u.c.) ir nepieciešamas Iestādes uztura korekcijas, vecāks iesniedz medicīnas māsai ārsta rakstiskus norādījumus.

44. Divas reizes mācību gadā medicīnas māsa veic antropometriskos mērījumus bērniem, stājas kontroli, kašķa un pedikulozes pārbaudi.

45.  Iestādi drīkst apmeklēt tikai veseli bērni. Slimus bērnus uz Iestādi vest aizliegts.

46.  Infekcijas slimību pazīmes, ar kurām bērns netiks pieņemts Iestādē:

·  pedikuloze,

·  stipras iesnas, klepus, apgrūtināta elpošana;

·  caureja, vemšana, slikta dūša,

·  sāpes vēderā vai/un labajā paribē,

·  ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelte,

·  konjunktivīts (strutojošs acu iekaisums),

·  paaugstināta ķermeņa temperatūra ar infekciozas izcelsmes izsitumiem, limfmezglu  pietūkumu,

·  paaugstināta ķermeņa temperatūra ar izmaiņām bērna uzvedībā – miegainība,  atteikšanās ēst, dzert, raudulība, paātrināta elpošana, galvas, muskuļu sāpes.

47.  Iestādes rīcība, konstatējot bērna saslimšanu Iestādē:

47.1.     ja bērnam, atrodoties Iestādē, parādās kāda no infekcijas slimību pazīmēm (46.punkts), grupas skolotāja ziņo medicīnas māsai, kura novērtē bērna veselības stāvokli, medicīnas māsa nekavējoties informē vecākus, lai risinātu jautājumu par bērna izņemšanu;

47.2. grupas skolotājas un medicīnas māsa veic pārējo bērnu novērošanu (temperatūras mērīšana, kakla, ādas un gļotādas apskate);

47.3.     medicīnas māsa novērtē bērna veselības stāvokli, saslimušo bērnu izolē uz Veselības punktu, sniedz medicīnisko aprūpi un nodrošina nepārtrauktu medicīnas māsas vai darbinieka uzraudzību līdz brīdim, kamēr ierodas vecāki;

47.4.     ja nevar sazvanīt vecākus vai vecāki nevar ierasties Iestādē noteiktajā laikā un bērna veselībai un drošībai var draudēt briesmas, medicīnas māsa pieņem lēmumu par neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukšanu;

47.5.     bērnu uz stacionāru pavada Iestādes medicīnas māsa vai cits Iestādes darbinieks, līdz brīdim kamēr ierodas vecāki;

47.6.     medicīnas māsa vai vadītāja informē vecākus par reģistrētajiem gadījumiem Iestādē un profilakses pasākumiem, t.sk. medicīnisko novērošanu;

47.7.     bērna saslimšanas gadījumā (ievērojot saslimušā bērna tiesības uz personas datu aizsardzību) medicīnas māsa vai grupu skolotājas informē citus vecākus par ierobežojošiem pasākumiem grupā, saskaņā ar Slimību profilakses un kontroles centra reģionālās nodaļas epidemiologa ieteikumiem;

47.8.     telpu uzkopšanu Iestādē veic pēc izstrādātā telpu uzkopšanas un dezinfekcijas plāna.

48. Vecāku rīcība bērna infekcijas slimību gadījumā:

48.1.     nekavējoties vēršas pie ģimenes ārsta;

48.2.     pēc iespējas ātrāk informē Iestādi par bērna saslimšanu;

48.3.     nodrošina bērna veselības stāvokļa novērošanu mājās;

48.4.     ja bērns nav apmeklējis Iestādi infekcijas slimību pazīmju dēļ vai arī ja bērns ir slimojis   ar infekcijas slimību, Iestāde var pieņemt bērnu tikai ar ģimenes ārsta izziņu ar informāciju par bērna veselības stāvokli un, ja nepieciešams, rekomendācijām turpmākai bērna aprūpei Iestādē;

48.5.     informē Iestādi arī gadījumā, ja kādam no ģimenes locekļiem konstatēta infekcijas slimība, kaut bērnam simptomi nav parādījušies un bērns apmeklē grupu, lai personāls varētu veikt bērna novērošanu (temperatūras mērīšana, kakla, ādas un gļotādas apskate).

49. Bērna rīcība traumu un pēkšņas pašsajūtas pasliktināšanās gadījumos:

49.1.     pastāsta grupas darbiniekam, ka ir guvis traumu krītot un jūt sāpes vai ir nobrāzums;

49.2.     pastāsta, ka iekoda kukainis (bite, lapsene);

49.3.     pastāsta, ka tīši iesita cits bērns vai kāds darbinieks un jūt sāpes;

49.4.     nekavējoties saka darbiniekam, ka jūt galvas reiboņus, nelabu dūšu, asas sāpes, smakšanu;

49.5.     parāda grupas darbiniekam, ja ir ieraudzījis piesūkušos ērci.

50. Grupas darbinieku, medicīnas māsas rīcība traumu un alerģisku reakciju gadījumos:

50.1.     nelielu sadzīves traumu vai alerģisku reakciju (iekodusi bite, lapsene) gadījumos, ja  nav apdraudēta bērna veselība un dzīvība, pirmo palīdzību sniedz Iestādē- traumas gūšanas vietā vai Veselības punktā;

50.2.     ja trauma gūta konfliktsituācijas laikā vai bērns apgalvo, ka traumu guvis kāda cita bērna vai Iestādes darbinieka tīšas darbības rezultātā, medicīnas māsa par notikušo  ziņo vadītājai;

50.3.     ja grupas skolotājai radušās aizdomas par bērna saindēšanos ar medikamentiem, saimniecības līdzekļiem, viņa nekavējoties informē medicīnas māsu un vadītāju, kuras nekavējoties veic sekojošus pasākumus:

50.3.1.  medicīnas māsa novērtē bērna veselības stāvokli, veic pārrunas ar bērnu, ja nepieciešams izsauc neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādi;

50.3.2.  ziņo bērna vecākiem;

50.4.      smagu traumu, pēkšņas saslimšanas vai alerģisku reakciju gadījumos, kad bērnam ir nepieciešama medicīniskā palīdzība, medicīnas māsa vai grupu darbinieki nekavējoties ziņo bērna vecākiem un izsauc neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādi, un nodrošina pirmās palīdzības sniegšanu bērnam līdz brīdim, kamēr ierodas neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde, vienlaikus informējot vadītāju;

50.5.     medicīnas māsa ziņas par jebkuru traumu fiksē Ambulatora pacientu reģistrācijas žurnālā, bērna medicīniskajā kartē un grupas skolotāja, kuras uzraudzībā trauma gūta, iesniedz Vadītājai paskaidrojumu;

50.6.     ērces konstatēšanas gadījumā grupu darbinieki nekavējoties informē medicīnas māsu un vecākus, kopīgi vienojas par tālāku rīcību;

50.7.     ārkārtas situācijās, kad nepieciešama tūlītēja nepastarpināta rīcība, Iestādes darbinieki rīkojas patstāvīgi, informējot medicīnas māsu un vadītāju.

51. Grupas telpās aizliegts lietot jebkura veida medikamentus. 

52. Ja bērnam Iestādē, pēc ģimenes ārsta/ārsta speciālista rakstiska norādījuma, nepieciešams lietot medikamentus (zāles, sīrupus, inhalatorus), vecāki vēršas pie medicīnas māsas.

 

 

VIII. Kārtība, kādā reģistrē bērnu neierašanos Iestādē

 

 

53. Ja bērns nevar ierasties Iestādē, vecāki par to informē līdz attiecīgās dienas plkst.8:30, piesakot kavējumu ELIIS sistēmā, sadaļa Mans bērns, Apmeklētības kalendārs, norādot neierašanās iemeslu un dienas, kuras neapmeklēs.

54. Ja bērns nav ieradies Iestādē līdz plkst.9.00 un nav informācijas par neierašanās iemeslu, grupu skolotāja nekavējoties sazinās ar vecākiem, lai noskaidrotu bērna neierašanās iemeslu.

55.  Ja bērns nav apmeklējis Iestādi infekcijas slimību pazīmju dēļ, vai arī, ja bērns ir slimojis ar normatīvajos aktos par infekcijas slimību reģistrāciju norādīto infekcijas slimību, vecāks rīkojas atbilstoši 45.punkta prasībām.

56. Ģimenes ārsta izziņa par bērna veselības stāvokli nepieciešama (iesniegšanai Iestādē), ja bērns slimības dēļ Iestādi nav apmeklējis ilgāk par 3 (trīs) dienām.

57. Ja bērns, kurš sasniedzis obligāto pirmsskolas izglītības programmas apguves vecumu  vairāk kā trīs dienas nav apmeklējis Iestādi un Iestādei nav informācijas par neierašanās iemeslu vai iemesls nav uzskatāms par attaisnojošu, Iestāde par to nekavējoties rakstveidā vai elektroniskā veidā informē Valmieras novada Izglītības pārvaldes speciālistu, lai tie atbilstoši savai kompetencei koordinētu Iestādes neapmeklēšanas cēloņu novēršanu, ja tas nepieciešams, informētu par bērnu sociālo dienestu, bāriņtiesu, kā arī citas institūcijas atbilstoši to kompetencei.

58. Ja ir pamatotas aizdomas par bērna, kurš bez attaisnojoša iemesla neapmeklē Iestādi, tiesību pārkāpumu un to nav izdevies novērst pašvaldības kompetentajām iestādēm, Iestāde par to informē Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju.

59.  Vecāks ir atbildīgs par aktuālas kontaktinformācijas nodrošināšanu Izglītības iestādei.

 

 

IX. Fotografēšanas, audio un video ierakstu veikšanas kārtība

 

 

60.Ar mērķi informēt vecākus un sabiedrību par Iestādē notiekošajām aktivitātēm, bērni, Iestādes organizētos pasākumos un ikdienas darbā, var tikt fotografēti un filmēti. Vecāks slēdzot Līgumu ar Iestādi „Piekrišanā par bērna personas datu apstrādi Iestādē” norāda kuros sociālajos tīklos pieļaujama bērnu fotogrāfiju, video un audio ierakstu izmantošana ar/bez bērnu identificēšanas ar vārdu un uzvārdu. Vecākiem ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu, lūgt dzēst publiskotās fotogrāfijas, video ierakstus, rakstiski par to informējot Iestādi.

61. Iestādes darbiniekiem nav atļauts ievietot bērnu fotogrāfijas, video, ja vecāks nav devis savu piekrišanu.

62.  Iestādes darbiniekiem atļauts veikt bērnu fotografēšanu, filmēšanu vai audioierakstus bez atsevišķas saskaņošanas ar bērnu vecākiem:

62.1.     ja tas nepieciešams izglītības funkciju veikšanai, tai skaitā, pedagoģiskā procesa –   rotaļnodarbības, pasākuma – analīzei;

62.2.      ar mērķi sniegt kopēju informāciju par Iestādi, tās vēsturi, izvietojot informāciju, fotogrāfijas vai video par bērna grupu Iestādes gadagrāmatās, mājaslapā vai informācijas stendos;

62.3.      publicējot bērna, grupas vai kolektīva sasniegumus, kas ir nozīmīgi Iestādes atpazīšanas veicināšanai un sabiedrības informēšanai.

63. Iestādes darbiniekiem atļauts veikt fotografēšanu, filmēšanu vai audioierakstus, saskaņojot ar vadītāju un saņemot rakstisku piekrišanu no bērnu vecākiem, studiju vai zinātniskiem pētījumiem.

64. Bērnu fotogrāfiju, video un audio ierakstu nosūtīšanu vecākiem elektroniskā veidā grupas ietvaros var veikt grupas skolotājām un vecākiem savstarpēji vienojoties  un respektējot katra vecāka viedokli.

65. Citām personām atļauts veikt bērnu fotografēšanu, filmēšanu vai audioierakstus preses un masu mediju vai studiju un zinātniskām vajadzībām, tikai ar Vadītājas atļauju un rakstisku bērnu vecāku piekrišanu. Bērnu vecāki tiek informēti par filmēšanas nolūku un tās veicēju.

66.  Aizliegts fotografēt bērnus neestētiskās pozās, mulsinošās situācijās, neapģērbtus.

67.  Pirms grupas vai Iestādes pasākumos uzņemto fotogrāfiju, video, audio ierakstu publicēšanas un izplatīšanas, izvērtēt to kvalitāti vai materiālos fiksētais neaizskar citu bērnu intereses un neierobežo viņu tiesības uz privātumu.

68.  Iestādes tīmekļvietnes administrēšanu veic ar Iestādes vadītājas rīkojumu nozīmēti  Iestādes darbinieki, kuri atbild par fotogrāfiju ievietošanas atbilstību šiem Noteikumiem.

 

 

X. Kārtība, kādā bērni un vecāki tiek iepazīstināti ar Noteikumiem

    

 

69.  Vecāki iepazīstas ar Noteikumiem slēdzot savstarpējo Līgumu ar Iestādi un apliecina to ar savu parakstu.

70. Grupu skolotājas katru gadu septembrī organizētajās grupas vecāku sapulcēs vai individuāli atkārtoti iepazīstina vecākus ar Noteikumiem, par ko vecāki parakstās grupas vecāku sapulču protokolu žurnālā.

71.  Grupu skolotājām un vecākiem jāpārrunā ar bērniem Noteikumu prasības, nepieciešamības gadījumos darot to atkārtoti.

72.  Mācību gada laikā pirms Iestāde rīko vai bērni apmeklē kādu pasākumu, tematiskajās nodarbībās, atbilstoši viņu vecumposmam, spējām, uztveres un izpratnes īpatnībām, tiek iepazīstināti ar Drošības noteikumiem, kur sniegta informācija par drošību Iestādē, grupu rotaļu laukumos, sporta laukumā; ugunsdrošību; ceļu satiksmes drošību; rīcību ekstremālās situācijās, drošību uz ledus, drošību uz ūdens, personīgo higiēnu un citiem drošības jautājumiem par to veicot ierakstu ELIIS sistēmā, sadaļā “Dienasgrāmata”;

73. Pirms došanās ārpus Iestādes teritorijas, ekskursijās, pārgājienos grupu skolotājas pārrunā ar bērniem, nepieciešamības gadījumā arī ar vecākiem par kārtību šo pasākumu laikā un pasākumus organizē ievērojot Drošības noteikumus. Pirms ekskursijas/pārgājiena grupu skolotājas kā atbildīgās personas aizpilda „Pieteikumu ekskursijai/pārgājienam”, kuru paraksta vecāki.

 

 

XI. Atbildība par noteikumu neievērošanu
74. Noteikumu ievērošana ir obligāta.

75.Rīcība, ja bērns neievēro Noteikumus:

75.1. grupas skolotāja izsaka mutisku aizrādījumu;

75.2. grupas skolotāja un/vai vadītāja informē bērnu vecākus;

75.3. grupas skolotāja un/vai Iestādes administrācija veic individuālas pārrunas ar bērna vecākiem;

75.4. vadītāja informē Dibinātāja sociālo dienestu vai citu institūciju.

76.Rīcība, ja vecāks neievēro Noteikumus:

76.1. grupas skolotājas veic pārrunas ar vecāku;

76.2. Iestādes darbinieki informē administrāciju;

76.3. Iestādes administrācija veic pārrunas ar vecāku;

76.4. vadītāja informē Valmieras novada Izglītības pārvaldi, Dibinātāja sociālo dienestu vai citu iestādi, kuras kompetencē ietilpst konkrētā jautājuma izskatīšana.

 

XII. Noslēguma jautājumi

 

77.  Izmaiņas iekšējās kārtības noteikumos var ierosināt pedagoģiskā padome, iestādes padome, pašvaldība, attiecīgi MK noteikumi.

78.  Noteikumi Iestādē tiek izvietoti vecākiem un apmeklētājiem pieejamā vietā, kā arī iestādes mājas lapā https://abelite.valmiera.edu.lv/

79.  Noteikumi sastāv no 12 nodaļām, ir sagatavoti uz 12 (divpadsmit) lappusēm un ir spēkā līdz nomaiņai.

80. Noteikumi stājas spēkā ar 2023.gada 4.septembrī.

81. Atzīt par spēku zaudējušu Iestādes 2022.gada 5.septembra iekšējo normatīvo aktu “Iekšējās kārtības noteikumi”.


Ētikas kodekss

Valmieras novada pašvaldības

Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte”

ĒTIKAS KODEKSS

Izdoti saskaņā ar

Valsts pārvaldes iekārtas likuma

72.panta pirmās daļas 2.punktu,

73. panta pirmās daļas 4. punktu


I.VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1.Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes „Ābelīte” (turpmāk - Iestāde) iekšējie noteikumi “Ētikas kodekss” (turpmāk – Ētikas kodekss) izdoti ar mērķi veicināt cieņas un atbildības pilnu darba vidi un kārtību sabiedrības interesēs, visu iestādes darbinieku atbildību par iestādes mērķu sasniegšanu, vienotību, atklātību, ētisko apziņu, darba un uzvedības kultūru, nostiprināt profesionālo ētiku un veidot pozitīvu iestādes tēlu sabiedrībā.

2.Ētikas kodeksā iekļautie profesionālās ētikas un uzvedības principi, normas un ieteikumi ir vienlīdz saistoši visām Iestādes valsts amatpersonām, pedagogiem un pārējiem darbiniekiem (turpmāk kopā saukti - darbinieks), veicot amata pienākumus neatkarīgi no darba attiecību ilguma. Situācijā, kas nav minēta Ētikas kodeksā, darbinieks rīkojas saskaņā ar sabiedrībā pieņemtajām vispārējām uzvedības normām.

3.Ētikas kodeksa uzdevums ir likumīgi un godprātīgi ievērot to darbā un personiskajā saskarsmē ar kolēģiem, izglītojamajiem (turpmāk- bērns) un viņu likumīgajiem pārstāvjiem (turpmāk – vecāki).


II.DARBINIEKU PROFESIONĀLĀS ĒTIKAS PAMATPRINCIPI

4.Darbinieka rīcībai jāatbilst vispārējām ētikas vērtībām, principiem un normatīvo aktu prasībām.

5.Darbinieks, veicot savus amata pienākumus, ievēro šādus profesionālās ētikas pamatprincipus:

5.1.tiesiskums, objektivitāte, godprātība un neatkarība:

5.1.1.darbiniekam ir augsta tiesiskā apziņa, viņš rīkojas profesionāli, saskaņā ar normatīvajiem aktiem un vispārējiem tiesību principiem;

5.1.2.darbinieks ir neatkarīgs un neitrāls savā rīcībā, lēmumos un spriedumos;

5.1.3.darbinieks, aizstāvot savu viedokli, veicot amata pienākumus un pieņemot lēmumus, balstās tikai uz pārbaudītu informāciju un objektīviem faktiem, to godīgu, taisnīgu un likumīgu interpretāciju, neizrādot labvēlību vai sniedzot nepamatotas privilēģijas kādai personai;

5.1.4.darbinieks savā profesionālajā darbībā un lēmumu pieņemšanā ir patstāvīgs un neatkarīgs, norobežojas no personīgajām interesēm un ārējās ietekmes;

5.1.5.darbinieka rīcības pamatā ir vēlme ar savu darbu veicināt Iestādes nolikumā noteikto funkciju un uzdevumu izpildi un īstenošanu;

5.1.6.darbinieks, pildot darba pienākumus, nodrošina, lai piemērojamie līdzekļi būtu proporcionāli sasniedzamajiem mērķiem;

5.1.7.darbinieks savus pienākumus veic godprātīgi, ievērojot personu vienlīdzību likuma priekšā un neizrādot atšķirīgu attieksmi, neizmantojot savas amata priekšrocības un varu personīgā labuma gūšanai sev vai citai personai, norobežojoties no personīgajām interesēm, atsevišķu personu un šauru ekonomisko grupu interesēm, kuras ir pretrunā ar vietējās sabiedrības kopīgo labumu;

5.1.8.darbinieks neiesaistās darbībā, profesionālajā darbā vai pasākumā, kas var radīt šaubas par viņa godprātību, objektivitāti un neatkarību, vai negatīvi iespaidot Iestādes reputāciju;

5.1.9.darbinieks nepieļauj interešu konflikta rašanos un atsakās no darba pienākumu veikšanas vai valsts amatpersonas amata savienošanas visos gadījumos, kad ētisku apsvērumu dēļ varētu tikt apšaubīta darbinieka darbības objektivitāte un neitralitāte, lai sabiedrībā nerastos iespaids, ka darbinieks rīkojas interešu konflikta situācijā un ka viņš pieņem lēmumus vai piedalās lēmumu pieņemšanā personisko interešu vai apsvērumu ietekmē. Ja konstatēts valsts amatpersonas interešu konflikta fakts, darbinieks nekavējoties rīkojas, lai novērstu šī konflikta rašanās cēloņus;

5.1.10.darbinieks neizmanto amata stāvokli, Iestādes resursus privāto interešu risināšanai, personiska labuma vai citu personu savtīgu labumu gūšanai. Darbinieks atsakās no tādu pienākumu veikšanas un lēmumu pieņemšanas, kas saistīti ar savām un citu personu personiskajām vai mantiskajām interesēm;

5.1.11.par situāciju, kurā darbiniekam, pildot amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai jāveic citas ar ieņemamo amatu saistītas darbības, kas var ietekmēt (vai radīt iespaidu par šādu ietekmi) darbinieka, tā ģimenes locekļa, radinieka vai vecāka personiskās vai mantiskās intereses, darbinieks informē tiešo vadītāju vai Iestādes vadītāju, lai novērstu šādu situāciju.

5.2. atklātība, konfidencialitāte un lojalitāte:

5.2.1.darbinieks, pildot savus amata pienākumus, ievēro atklātību pret Iestādi un sabiedrību;

5.2.2.darbinieks neatbalsta prettiesisku rīcību, nepieļauj šādas rīcības slēpšanu, atbilstoši amata pienākumiem uztur pastāvīgu un atklātu saikni ar kolēģiem, vecākiem un sabiedrību;

5.2.3.darbinieks savos izteikumos ir lojāls Iestādei un sabiedrībai. Ar profesionālo darbību saistītajos publiskajos izteikumos darbinieks, ievērojot Ētikas kodeksā noteikto, paskaidro un pauž Iestādes viedokli. Paužot viedokli plašsaziņas līdzekļiem, tas saskaņojams ar Iestādes vadību. Lietišķajos kontaktos ar sabiedrību un masu informācijas līdzekļu pārstāvjiem darbinieks vienmēr atklāj savu vārdu, uzvārdu un iestādi, ko viņš pārstāv;

5.2.4.darbinieks ar savu attieksmi, vārdiem un uzvedību ir atbildīgs par Iestādes tēlu sabiedrībā;

5.2.5.darbiniekam ir jāievēro Iestādes darbības mērķi saskaņā ar Iestādes nolikumu;

5.2.6.darbinieks nesniedz nepatiesu, maldinošu vai nepārbaudītu informāciju;

5.2.7.darbinieks apzinās, ka viņa rīcībā esošā informācija paredzēta vienīgi Iestādes darba nodrošināšanai un informāciju, kas viņam kļuvusi zināma, pildot darba pienākumus, nedrīkst prettiesiski izpaust vai izmantot mērķiem, kas nav saistīti ar amata pienākumu veikšanu vai konkrētu darba uzdevumu pildīšanu, tajā skaitā, lai vērstos pret kādu personu, institūciju, vai citādi izmantot privātās interesēs. Darbinieks visās savās darbībās ievēro konfidencialitāti un rūpējas par informācijas aizsardzību Iestādē;

5.2.8.darbinieks apzinās, ka viņa rīcībā esošā informācija paredzēta vienīgi Iestādes darba nodrošināšanai, tāpēc nepieļauj tās izmantošanu jebkāda personiska labuma gūšanai vai nepamatotai publiskošanai trešajām personām;

5.2.9.darbinieks stingri izvērtē savas vārda brīvības izpausmes sociālajos tīklos, lai negatīvi neietekmētu savu, Iestādes, kolēģu, bērnu, viņu vecāku reputāciju vai darbu.

5.3.atbildība, vienlīdzība, koleģialitāte un profesionalitāte:

5.3.1.darbinieks savus amata pienākumus veic noteiktajā termiņā, atbildīgi, profesionāli, mērķtiecīgi un lietderīgi, ar augstu atbildības sajūtu pret bērniem, kolēģiem, Iestādi  un sabiedrību;

5.3.2.darbinieku savstarpējo attiecību pamatā ir cieņa, izpalīdzība, sadarbība, uzticēšanās, iecietība un atbalsts. Darbinieks apzinās, ka katra darbinieka uzvedība un  rīcība veido kopējo Iestādes tēlu;

5.3.3.darbinieks, pildot savus pienākumus, pauž vienlīdzību pret visiem sabiedrības locekļiem, neizrādot nevienam īpašu labvēlību un nepieļaujot nekādas privilēģijas un izņēmumus, ja tie nav paredzēti normatīvajos aktos;

5.3.4.darbinieks izmanto savas zināšanas, prasmes, iemaņas un darba pieredzi, lai sasniegtu profesionāli visaugstāko rezultātu;

5.3.5.darbinieks pilnveido zināšanas un prasmes, kas uzlabo darbinieka kompetences un profesionālo kvalifikāciju;

5.3.6.darbinieku savstarpējās attiecības balstītas uz profesionalitāti un sadarbību, kas nepieļauj diskriminējošu rīcību attiecībā pret citādu nacionālo vai sociālo izcelsmi, dzimumu, vecumu politisko un reliģisko pārliecību, kā arī citiem apstākļiem;

5.3.7.darbinieks ir paškritisks, atzīst pieļautās kļūdas un cenšas tās labot pēc labākās sirdsapziņas, nepieciešamības gadījumā konsultējoties ar citiem kolēģiem un ļaunprātīgi neizmanto kolēģu vai citu personu nezināšanu;

5.3.8.darbinieks, veicot amata pienākumus, nepārvērtē savas darba spējas, kvalifikācijas līmeni vai iegūto pieredzi, nenoniecina citu darbinieku darbu un neceļ apzinātu vai neapzinātu neslavu garastāvokļa, emociju ietekmē un neizmanto līdzekļus, kas varētu kaitēt citu kolēģu amata pienākumu veikšanai.

6.Iestādes pedagoga rīcības profesionālās ētikas pamatprincipi (papildu Ētikas kodeksā minētajiem noteikumiem):

6.1.veidot bērnos iejūtību, labestību un saprotošo attieksmi pret atšķirīgu kultūru cilvēkiem, pret veciem, slimiem cilvēkiem, pret pretējo dzimumu, mazākiem bērniem, neaizsargātām būtnēm, kā arī pret cita rakstura cilvēkiem;

6.2.kopt dialoga kultūru;

6.3.vienmēr apzināt savu atbildību pret bērniem, sabiedrību un cilvēci;

6.4.veicināt bērnu potenciālo spēju atraisīšanos un viņu personību veidošanos;

6.5.attīstīt izglītojamo patstāvību, spēju brīvi un atbildīgi lemt un rīkoties;

6.6.ar savu darbu un dzīvesveidu apliecināt stingru nostāju pret ļaunumu un netaisnību;

6.7.neizmantot savas privilēģijas, lai uzspiestu kādus politiskus, reliģiskus uzskatus;

6.8.veicināt pedagoģisko zināšanu izplatīšanu un tikumiskās kultūras pilnveidi, vecāku un bērnu attiecības kolektīvā;

6.9.veidot un uzturēt dialogu ar bērnu vecākiem;

6.10.rūpēties par koleģialitāti, atklāti vēršoties pret darbībām, kas vājina draudzīgas attiecības kolektīvā;

6.11.cienīt bērna personību ar tā savdabību;

6.12.veidot un veicināt tikumisko vērtību ieaudzināšanu bērnos, lai tā veidotos par ieradumu;

6.13.katrā bērnā saskatīt pozitīvās īpašības un veidot savas attiecības ar viņu, balstoties uz tām;

6.14.nedalīt grupas bērnus tīkamajos un netīkamajos;

6.15.uzklausīt bērnu domas un rēķināties ar tām;

6.16.uzklausīt bērna kritiku un nezaudēt pašsavaldīšanos;

6.17.uzklausīt vecāku kritiskās piezīmes un censties rast kopīgu risinājumu;

6.18.būt iecietīgam, labestīgam, nepieļaut rupjību attiecībās ar bērniem, kolēģiem, vecākiem;

6.19.mācīt bērnu būt iejūtīgam pret citiem un pārvarēt vājības sevī;

6.20.neizpaust un neizmantot viņam uzticētos vai citādā ceļā iegūtos bērnu noslēpumus;

6.21.attiecībās ar bērniem nepieļaut izsmieklu, ļaunu ironiju, iebiedēšanu;

6.22.iejūtīgi izturēties pret bērniem, kuriem ir īpašās vajadzības, nekad neatgādināt tiem viņa fiziskos vai garīgos trūkumus;

6.23.izsakot padomus un aizrādījumus, ņemt vērā bērna vecuma psiholoģiskās īpatnības un iespējas uztvert apmācību;

6.24.bērnam neizteikt nepatīkamu patiesību publiski, citu vienaudžu klātbūtnē;

6.25.neteikt vecākiem nepatīkamu patiesību par viņu bērnu cita klātbūtnē;

6.26.nedarīt neko tādu, kas varētu mazināt bērna cieņu un respektu pret saviem vecākiem un citiem viņam tuviem cilvēkiem;

6.27.nepieprasīt un nepieņemt nelikumīgu samaksu no bērna vecākiem par apmācību un konsultācijām;

6.28.ar savām zināšanām, rīcību un stāju vienmēr rādīt bērniem ētiskas uzvedības piemēru, apliecinot Ētikas kodeksa nozīmi Iestādes ikdienas dzīvē.

III.DARBINIEKA UZVEDĪBAS PAMATPRINCIPI

7.Darbiniekam jābūt pieklājīgam un korektam attiecībās ar kolēģiem, bērniem, vecākiem Iestādes apmeklētājiem un sabiedrību kopumā. Darbinieks rīkojas tā, lai tiktu vairota sabiedrības uzticība Iestādei.

8.Darbinieks ir laipns un pieklājīgs, neaizskar personas godu un nepazemo viņu, neizturas ciniski pret viņa vēlmēm un vajadzībām, uzskatiem un pārliecību. Atbildot uz vecāku jautājumiem, korespondenci (tajā skaitā elektroniskā pasta vēstulēm), telefona zvaniem, darbinieks cenšas būt izpalīdzīgs, savas kompetences ietvaros atbild uz uzdotajiem jautājumiem. Ja darbinieks nevar atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem, jānorāda cits darbinieks vai institūcija, kas ir kompetenta attiecīgā jautājuma risināšanā.

9.Darbinieks darba saskarsmē ar bērniem, viņu vecākiem, kolēģiem un citām personām izturas ar cieņu, neatkarīgi no to tautības, dzimuma, sociālā statusa, reliģiskās pārliecības, politiskiem uzskatiem, izglītības, vecuma vai citām atšķirībām, respektējot profesionālās prasības un likumiskās intereses.

10.Darbinieks sadarbojas ar kolēģiem, sniedzot un saņemot nepieciešamo palīdzību profesionālo pienākumu izpildē, un ļaunprātīgi neizmanto viņu uzticēšanos. Darbinieks uzklausa kolēģu viedokli, izvairās no augstprātības un autoritāras rīcības, ievēro demokrātijas normas un koleģialitātes principus.

11.Darbinieks atturas tieši vai netieši pieņemt jebkādas dāvanas, atlaides un izklaides piedāvājumus, kā arī labvēlības vai pateicības izpausmes, kas pielīdzināmas dāvanai, ja tās var ietekmēt vai radīt šaubas par kāda darba pienākuma vai uzdevuma izpildes, vai Iestādes darbības objektivitāti. Darbiniekam ir atļauts pieņemt dāvanas oficiālo darba vizīšu laikā un citos gadījumos, kas minēti likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”.

12.Darbinieks lieto Iestādes īpašumu iespējami ekonomiski un racionāli, neļauj to savtīgi izmantot citām personām. Darbinieks ierobežo interneta, tālruņa sakarus vai jebkurus citus Iestādes rīcībā esošos materiālos resursus ar darba pienākumu izpildi nesaistītām vajadzībām.

13.Darbinieks neizmanto darba laiku, kā arī padotā un vadītāja attiecības privāto problēmu risināšanā.

14.Darbinieks savtīgos nolūkos neizmanto padotā un vadītāja koleģiālās attiecības, kolēģu nekompetenci, kļūdas vai pieredzes trūkumu.

15.Darbinieks neizvieto tādas savas vai kolēģu video, fotogrāfijas,  sociālajos tīklos, kas ir neestētiskas vai nepiedienīgas. 

16.Ārpus darba laika darbinieks izvēlas tādu uzvedības stilu, lai neradītu šaubas par objektīvu un godīgu profesionālo pienākumu veikšanu Iestādē.

17.Vienlaikus atrodoties darba attiecībās ar citu darba devēju, darbinieks ievēro ētikas pamatprincipus un normas.

 

IV.DARBINIEKA TIESĪBAS, PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA

18.Darbinieka tiesības:

18.1.pieņemt patstāvīgus lēmumus vai piedalīties lēmumu pieņemšanā atbilstoši profesionālajai un amata kompetencei;

18.2.brīvi izteikt un argumentēti aizstāvēt viedokli atbilstoši profesionālajai un amata kompetencei;

18.3.saņemt adekvātu paveiktā darba novērtējumu un cieņas apliecinājumu;

18.4.saņemt darba pienākumu un uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju;

18.5.atteikties izpildīt vadības dotos uzdevumus, ja tie ir pretrunā ar normatīvajiem aktiem vai Ētikas kodeksu;

18.6.uz privātās dzīves neaizskaramību.

19.Darbinieka pienākumi:

19.1.ievērot vispārpieņemtās uzvedības normas kā darba laikā, tā ārpus tā. Apzināties, ka katra atsevišķa darbinieka uzvedība un rīcība veido Iestādes kopējo tēlu sabiedrībā;

19.2.izrādīt pašiniciatīvu kādas rīcības vai darbības uzlabošanai;

19.3.risināt ar darbu saistītus jautājumus un uzklausīt citu uzskatus savstarpējās cieņas, atklātības, sapratnes un koleģialitātes gaisotnē;

19.4.atzīt neētisku rīcību un labot savas kļūdas;

19.5.darīt visu iespējamo savas kompetences ietvaros, lai nepieļautu citu darbinieku nelikumīgu rīcību Iestādē;

19.6.informēt kolēģus par profesionāli aktuālām tēmām un dalīties pieredzē, kas var būt noderīga arī citiem darbiniekiem;

19.7.ievērot darba videi piemērotu ģērbšanās stilu - apģērbam un apaviem  jābūt ērtiem un piemērotiem veicamajam darbam, atbilstoši gadalaikam un paredzētajai nodarbību vietai (sporta zālē, mūzikas zālē, sporta laukumā, grupu laukumos, pastaigā pa teritoriju, ārpus tās);

19.8.izvairīties no situācijām, kas varētu radīt interešu konfliktu vai korupcijai labvēlīgus apstākļus;

19.9.veicināt koleģiālas savstarpējās attiecības, neiesaistīties intrigās, dažādu destruktīvu grupējumu veidošanā kolektīvā;

19.10.konstruktīvi, bez vardarbības risināt konfliktsituācijas.

20.Darbinieka atbildība:

20.1.darbinieks ir atbildīgs par nepatiesas un nepilnīgas informācijas izpaušanu, kas grauj vai pasliktina Iestādes tēlu sabiedrībā;

20.2.darbinieks ir atbildīgs par Ētikas kodeksā noteikto normu ievērošanu.

21.Iestādes vadītājas, vadītāja vietnieku izglītības jomā tiesības un pienākumi (papildu Ētikas kodeksā minētajiem noteikumiem):

21.1.informēt padotos par turpmāko Iestādes rīcību un attīstības perspektīvām, kā arī sniegt darbiniekiem darbam nepieciešamo un citu aktuālo informāciju;

21.2.veicināt darbinieka profesionālo un personības izaugsmi;

21.3.atbalstīt darbinieka radošo pieeju un iniciatīvu;

21.4.darbinieka kļūdaino rīcību pārrunāt ar darbinieku individuāli;

21.5.izvairīties no augstprātīga un autoritāra vadības stila un ievērot koleģialitāti un demokrātijas normas;

21.6.būt atbildīgam par Ētikas kodeksa ievērošanu Iestādē.

 

V.ĒTIKAS KODEKSA NORMU PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

22.Darbinieka profesionālās ētikas un uzvedības pamatprincipu izvērtēšanu veic Iestādes vadītāja.

23.Ētikas normu pārkāpuma gadījumā personām ir tiesības iesniegt iesniegumu vai sūdzību Iestādes vadītājai. Iesniegumā vai sūdzībā par Ētikas kodeksa pārkāpumu jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs, darbinieka, par kuru ir iesniegums vai sūdzība, vārdu, uzvārdu, amatu, pārkāpuma būtību, pierādījumus, kas apliecina pārkāpumu, un citu ar pārkāpumu saistītu informāciju.

24.Saņemto iesniegumu vai sūdzību par darbinieku izskata šādi:

24.1.par darbiniekiem – Iestādes vadītāja;

24.2.par Iestādes vadītāju – Valmieras novada pašvaldības (turpmāk- Pašvaldības) izpilddirektors.

25.Par saņemto iesniegumu vai sūdzību tiek informēts darbinieks, par kuru saņemts iesniegums vai sūdzība, vienlaicīgi pieprasot no darbinieka rakstveida paskaidrojumu.

26.Ja darbinieka rīcība ir pretrunā ar Ētikas kodeksa noteiktajām normām un tajā ir disciplināra pārkāpuma pazīmes, pret darbinieku var ierosināt disciplinārlietu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

VI.KĀRTĪBA PAR ZIŅOŠANU KORUPTĪVO PĀRKĀPUMU GADĪJUMĀ

27.Darbiniekam ir pienākums sniegt informāciju par viņam zināmiem koruptīviem nodarījumiem, kā arī ne tikai par paša iespējamu nonākšanu interešu konflikta situācijā, bet arī par citu valsts amatpersonu iespējamu atrašanos interešu konflikta situācijā.

28.Darbinieks informāciju par zināmiem koruptīviem nodarījumiem un interešu konfliktiem rakstveidā iesniedz Iestādes vadītājai.

29.Iestādes vadītāja nodod saņemtos iesniegumus par koruptīviem nodarījumiem un interešu konfliktiem Pašvaldības vadībai.

30.Pašvaldības vadība informē Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju (turpmāk- KNAB) par koruptīvo nodarījumu vai interešu konfliktu, ja, izskatot iesniegumu, konstatē normatīvajos aktos, kas reglamentē interešu konflikta novēršanu, noteiktās koruptīvā nodarījuma vai interešu konflikta pazīmes.

31.Ir aizliegts izpaust informāciju par to, kurš darbinieks informējis par koruptīviem nodarījumiem vai interešu konfliktiem un radīt šim darbiniekam tiešas vai netiešas nelabvēlīgas sekas.

32.Darbinieks ziņojumu KNAB var iesniegt:


VII.NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

33.Iestādes Ētikas kodekss ir pieejams visiem darbiniekiem un sabiedrībai: tas atrodas Iestādes katrā grupā, elektroniskā formā – Iestādes mājas lapā.

Izglītojamo drošības noteikumi

Valmieras novada pašvaldības

Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte”

IZGLĪTOJAMO DROŠĪBAS NOTEIKUMI

 

  Izdoti saskaņā a Ministru kabineta 24.11.2009. noteikumiem

Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība

izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”

I. Vispārīgie jautājumi

1.Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes „Ābelīte” (turpmāk – Iestāde) Izglītojamo drošības noteikumi nosaka:

1.1.drošību grupas telpās;

1.2.drošība un rīcība, veicot praktiskus darbus ar asiem priekšmetiem;

1.3.drošību gaiteņos un kāpnēs;

1.4.drošību ēdamzālē;

1.5.drošību sporta nodarbībās, sporta laukumā;

1.6.drošību mūzikas nodarbībās;

1.7.drošību Iestādes teritorijā un rotaļlaukumos;

1.8.drošību pastaigās, pārgājienos un ekskursijās;

1.9.drošību citos Iestādes organizētajos pasākumos;

1.10.personīgo higiēnu;

1.11.ceļu satiksmes drošību;

1.12.ugunsdrošību un rīcību ugunsgrēka gadījumā;

1.13.elektrodrošību;

1.14.pirmo  palīdzību;

1.15.bērna rīcību, ja bērns kādas personas darbībā saskata draudus savai vai  citu bērnu drošībai;

1.16.rīcību ekstremālās un nestandarta situācijās;

1.17.drošība uz ūdens un ledus;

1.18.noslēguma jautājumus.

2.Noteikumos lietotie termini:

2.1.Noteikumi-  Izglītojamo drošības noteikumi;

2.2.bērns – izglītojamais, kurš apgūst izglītības programmu Iestādē;

2.3.grupas skolotājs- grupas pirmsskolas izglītības skolotājs;

2.4.atbildīgais darbinieks- ar vadītājas rīkojumu noteikts skolotājs;

2.5.grupas darbinieks – grupas skolotāji un skolotāja palīgs;

2.6.žurnāls- grupas „Žurnāls vecākiem”;

2.7.vadītāja- Iestādes vadītājs;

2.8.Dibinātājs- Valmieras novada pašvaldība.

3.Noteikumu mērķis ir vienotas kārtības noteikšana Iestādē, bērnu emocionālās un fiziskās drošības maksimāla aizsardzība, bērnu atbildīga rīcība, cieņpilna savstarpējā saskarsme un  pozitīva uzvedība dažādās Iestādes vidēs.


II. Drošība grupas telpās

4.Telpās pārvietojies soļos, lai pasargātu sevi un citus no traumām.

5.Pareizi sēdi uz krēsliem un soliņiem un turi muguru taisnu.

6.Sēžot uz krēsla, nešūpojies, ja krēslu vēlies pārnest, tad dari to uzmanīgi kā to mācīja grupas skolotāja.

7.Uzmanīgi lieto dažādus grupā esošos priekšmetus - spēļu kastes un rotaļlietas. Mantas un lietas noliec savās vietās un seko, lai apkārtnē, kur Tu rotaļājies, ir kārtība.

8.Par priekšmetu bojājumiem pasaki grupas darbiniekam.

9.Ja uz grīdas ir izlijis šķidrums, izstāsti par to grupas darbiniekam.

10.Ar asiem priekšmetiem (šķērēm, īlenu, adatu, nazi) darbojas tikai pie galda grupas skolotājas klātbūtnē. Esi uzmanīgs! Zini, ka zīmuļi, otas, pildspalvas, veidojamie kociņi un citas lietas palīdz radīt skaistu zīmējumu, bet bakstot un durot draugam- sāpīgu brūci. Ievēro darba drošību (III. daļa)!

11.Iziet no grupas telpas drīkst grupas darbinieka pavadībā.

12.Sīkos priekšmetus, spēles kauliņus nebāz mutē, degunā, ausīs.

13.Nodarbību laikā neēd un nekošļā košļājamo gumiju. Tas attiecas arī uz citām aktivitātēm.

14.Durvis atver nospiežot rokturi un aizver klusi bez sišanas.

15.Nedrīksti kāpt uz palodzēm un atvērt logu.

16.Verot durvis, paskaties, kur ir Tavi vai kāda cita pirkstiņi un, vai kāds nestāv aiz durvīm!

17.Ģērbjoties nespēlējies ar apģērba auklām, šalli.

18.Nemētā savas lietas un priekšmetus, jo nezini, kur tie var nokrist.

19.Atceries, ka visas nesaskaņas ir jārisina mierīgi sarunājoties! Lieto labus vārdus, atturies no saukāšanās, kliegšanas vai sišanas otram. Sperot, sitot vai kožot Tu nodari fiziskas sāpes otram, tāpēc padomā, vai vēlētos, ka otrs tā izturētos pret Tevi.

20.Aizsargā savu un neaizskar citu bērnu ķermeni.

21.Atrodoties gultā:

21.1.nekarājies pāri gultas malām;

21.2.nestāvi gultā stāvus;

21.3.nelēkā pa gultu;

21.4.atrodies tikai savā gultā;

21.5.netraucē citiem bērniem gulēt.

22.Tualetē:

22.1.ievēro tualetes lietošanas kārtību, par kuru Tev stāstījusi grupas skolotāja;

22.2.tualetes kabīnē atrodies tikai viens un tik ilgi, cik tas nepieciešams. Tā nav vieta rotaļām;

22.3.Tavs ķermenis pieder tikai Tev un citiem nav tiesību to aizskart.

23.Par visu, kas Tevi nomāc pasaki sev tuviem cilvēkiem, kuriem tu uzticies.


III. Darba drošība un rīcība, veicot praktiskus darbus ar asiem priekšmetiem

24.Asus priekšmetus, kas var radīt traumas, izmanto tikai grupas skolotājas klātbūtnē.

25.Ja esi savainojies, sauc pēc grupas darbinieka palīdzības.

26.Darbojoties ar šķērēm, ievēro:

26.1.ar šķērēm darbojies pie galda;

26.2.aizliegts šķēres likt mutē un tuvu sejai. Tā Tu vari savainoties;

26.3.rīkojies uzmanīgi, lai šķēres nenokristu uz grīdas, jo tās var savainot Tevi vai citu grupas bērnu;

26.4.padod šķēres ar satveršanas riņķiem pa priekšu un aizvērtiem asmeņiem;

26.5.beidzot darbu, pārbaudi vai tās ir aizvērtas un noliktas savā vietā.

27.Darbojoties ar nazi, ievēro:

27.1.strādā ar nazi tikai pie galda un uz dēlīša;

27.2.sākot griezt, seko, lai naža asmens būtu virzīts uz leju, jo tas ir ass;

27.3.seko, lai pirkstiņi ir pietiekoši tālu no naža asmens;

27.4.aizliegts nazi bāzt mutē, degunā vai vērst pret grupas biedru.

28.Darbojoties ar adatu, ievēro:

28.1.adatu ņem un turi uzmanīgi, citādi vari sadurties;

28.2.ja adata nokrīt uz grīdas, centies to sameklēt, ja neizdodas, saki grupas skolotājai;

28.3.aizliegts adatu bāzt mutē, ausīs vai degunā, durt sev vai citam, tā vari nodarīt nopietnas traumas;

28.4.ja adata salūzt, nekavējoties saki grupas skolotājai.

29.Darbojoties ar īlenu, ievēro:

29.1.ar īlenu darbojies tikai pie galda un uz dēlīša;

29.2.aizliegts īlenu  bāzt mutē, ausīs, degunā un vērst pret grupas biedru;

29.3.ja ir nepieciešams caurdurt kādu priekšmetu, pajautā skolotājai, kā būs drošāk.


IV. Drošība gaiteņos un kāpnēs

30.Pa gaiteņiem ej soļos, runā pieklusināti,  atturies no slidināšanās un  grūstīšanās;

31.Pa kāpnēm ej ar apaviem kājās.

32.Pa kāpnēm ej viens, turies pie kāpņu margām.

33.Pa kāpnēm ej lēnām un pa vienam pakāpienam, lēkājot vai grūstoties vari gūt traumu.

 

V. Drošība ēdamzālē

34.Apsēdies pie galda uzmanīgi, negrūstoties, neaplejoties ar ēdienu.

35.Uzmanīgi ēd ar dakšiņu un nazi; galda piederumus izmanto tikai tam paredzētajam mērķim.

36.Ievēro galda kultūru - esi pieklājīgs, ēd lēni, nesarunājies un netraucē pārējos bērnus.

37.Nespēlējies ar ēdienu.

38.Atceries, ka trauki ir plīstoši un lauskas mēdz būt asas. Ar tām vari sagriezties.

39.Ja gadījies ko izliet vai saplēst, sauc grupas darbinieku.

 

VI. Drošība sporta nodarbībās, sporta laukumā

40.Uz nodarbību ej bez saspraudēm, ķēdītēm, krellēm un citām rotaslietām.

41.Uz sporta nodarbību ej tikai sportam piemērotā, ērtā apģērbā un apavos.

42.Nodarbībā:

        42.1.ievēro disciplīnu un kārtību;

   42.2.skrien tikai norādītajā virzienā;

   42.3.neaizskar un netraucē citus bērnus;

   42.4.klausi skolotāju un izpildi dotos uzdevumus.

43.Vingrošanas rīkus un inventāru izmanto atbilstoši to pielietojumam, ar skolotājas atļauju un tās klātbūtnē.

44.Pirms met bumbu vai citu priekšmetu vispirms paskaties, vai ar to netrāpīsi citam cilvēkam.

45.Sporta laukumā esošās ierīces drīksti izmantot tikai pieaugušā klātbūtnē.

46.Skrien uzmanīgi, zāle ārā vai segums var būt slidens.

47.Sporta pasākumos pilsētas stadionā un sporta hallē ievēro pieaugušo norādījumus un tur esošos kārtības noteikumus ar kuriem tiksi iepazīstināts.

48.Ja nepieciešama palīdzība vai noticis kas neparedzēts, lūdz grupas darbinieka palīdzību.

 

VII.Drošība mūzikas nodarbībās

49.Uz nodarbību ej piemērotos apavos (dejas čības), pa parketu kusties uzmanīgi. Slidinoties pa grīdu, vari pakrist un sāpīgi sasisties vai uzkrist draugam.

50.Izpildot kustības (skrienot, lecot utt.) dari to uzmanīgi.

51.Ar mūzikas instrumentiem darbojies tikai skolotājas uzraudzībā, atbilstoši katra instrumenta pielietojumam.

52.Atceries, ka ar mūzikas centru un citām elektroierīcēm darbojas tikai skolotājas.

53.Zāles dekorācijas un rotājumi nav domāti aiztikšanai ar rokām.

 

VIII. Drošība Iestādes teritorijā un rotaļlaukumos

54.Grupas laukumu un teritoriju atstāt drīksti tikai pieaugušā pavadībā.

55.Uz rotaļlaukumu ej bez skriešanas un grūstīšanās.

56.Par katru negadījumu (kritienu, nesaskaņām utt.) pasaki grupas skolotājai.

57.Uzturies tikai norādītajā vietā.

58.Smilšu kastē rotaļājies mierīgi, smiltis mest gaisā vai ar tām svaidīties  nedrīkst.

59.Staigājot laukumā ar basām kājām - esi uzmanīgs! Zālē var atrasties bites vai citi kukaiņi, kuri var iedzelt.

60.Ja caur žogu Tev piedāvā kādu mantu, nekavējoties saki skolotājai.

61.Vingrošanas ierīces drīksti izmantot tikai skolotāju klātbūtnē.

62.Drošība uz slidkalniņa:

     62.1.ja vēlies kāpt uz slidkalniņa, pasauc grupas skolotāju;

     62.2.augšā kāp tikai pa kāpnēm, viens un mierīgi;

     62.3.vispirms apsēdies un tikai tad slidinies lejā;

   62.4.neslidinies, ja redzi, ka lejā kāds atrodas priekšā slidkalniņam, pagaidi vai palūdz paiet  malā.

63.Drošība šūpolēs:

63.1.ja vēlies šūpoties, pasauc grupas darbinieku;

  63.2.pieej pie šūpolēm pa paredzēto vietu sētiņā;

  63.3.iet aiz šūpoļu norobežojošās sētiņas un iet priekšā šūpolēm, ja kāds jau šūpojas ir aizliegts;

  63.4.sēdēt vai kāpt pāri sētiņai nedrīkst;

  63.5.ievēro augstumu šūpojoties;

  63.6.šūpojoties turies cieši;

    63.7.ja gadās izkrist, paliec mierīgi guļot, nepacel galvu līdz šūpoles apstājas;

    63.8.izkāp no šūpolēm tikai tad, kad tās ir pilnībā apstājušās, nelec;

     63.9.esi pacietīgs un gaidi savu kārtu.

64.Drošība uz līdzsvara baļķiem:

64.1.uzkāp mierīgi, nobalansē līdzsvaru un tikai tad sāc iet;

64.2.ieturi distanci, ja otrs bērns jau atrodas uz baļķa, nesteidzini viņu, labāk pagaidi, kamēr viņš nokāpj un tikai tad kāp Tu;

64.3.to izmanto tikai sausā laikā. Slapjš baļķis ir ļoti slidens.

65.Drošība uz kāpjamajiem rīkiem:

65.1.neslidinies pa stieņiem, kuri tam nav paredzēti;

65.2.kāp bez grūstīšanās uzmanīgi un lēnām;

65.3.ziemā mēģinājums pielikt mēli pie metāla rīkiem būs ļoti sāpīgs.

66.Ja bumba vai kāda cita rotaļlieta pārkritusi pāri sētai, saki skolotājai.

67.Braucot ar skrejriteni, skrituļslidām vai velosipēdu, lieto aizsargķiveri, kāju un roku locītavu aizsargus.

68.Brauc ievērojot ceļu satiksmes noteikumus- uzmanīgi, izvēlies piemērotu ātrumu un braukšanai paredzēto celiņu, uzmanīgi palaid garām gājējus un citus braucējus.

 

IX. Drošība pastaigās, pārgājienos un ekskursijās

69.Ievēro ceļu satiksmes drošību (skat. XII. Ceļu satiksmes drošība).

70.Klausies, ko stāsta grupas skolotāja un ievēro to.

71.Nesarunājies ar svešiem cilvēkiem. Ja saskati draudus savai vai citu bērnu drošībai, nekavējoties sauc skolotāju un izstāsti viņai par novēroto.

72.Neaizskar dzīvniekus, nepazīstamus priekšmetus, augus.

73.Nekad nepacel  un neaiztiec konfektes, tabletes, cepumus, rotaļlietas u.c. priekšmetus, kā arī neko neņem no nepazīstamiem cilvēkiem.

74.Spēlējies grupas skolotājas norādītā vietā.

75.Raugies, lai vasaras saulē galvā vienmēr būtu cepurīte vai lakatiņš.

76.Ievēro uzvedības noteikumus sabiedriskajās vietās (patvaļīgi neatstāj savu grupu bērnus, negrūsties, neuzvedies skaļi).

77.Rotaļu un spēļu laikā ievēro drošību.

78.Ja vēlies padzerties, jautā grupas darbiniekam.

79.Pārgājienā un ekskursijās:

79.1. neatstāj pasākuma vietu;

79.2.neplūc un nemēģini garšot augus, ogas un sēnes;

79.3.svešā vietā nestaigā basām kājām;

79.4.nedzer ūdeni no atklātajām ūdens tilpnēm vai ūdens krāniem;

79.5.nepieciešamības gadījumā lūdz palīdzību pieaugušajiem.

80.Uzvedības noteikumi autobusā:

80.1.pirms iekāpšanas autobusā, atrodies tikai uz iekāpšanas laukuma vai grupas skolotājas norādītajā vietā;

80.2.iekāp un izkāp  tikai pa skolotājas norādītajām durvīm un tad, kad tas ir pilnīgi apstājies;

80.3.sēdi mierīgi savā vietā, piesprādzējies; Tu nedrīksti traucēt autobusa vadītāju vai novērst  viņa uzmanību –klaigājot, staigājot, mētājoties;

80.4.braukšanas laikā atturies dzert no pudelēm vai glāzēm, lai neaplietos vai netraumētu muti, zobus;

80.5.ja vēlies padzerties, Tev ir kļuvis nelabi vai ir nepieciešama cita palīdzība - sauc pieaugušo;

80.6.izkāpjot no autobusa, neskrien pāri ielai, bet ej pie grupas skolotājām.

 

X. Drošība citos Iestādes organizētajos pasākumos

81.Pasākumos:

81.1.pareizi sēdi uz krēsliem un soliņiem - nešūpojies, negrozies, negrūsties, neaizskar citus;

81.2.klausies un ievēro skolotājas norādījumus;

81.3.aizliegts grūstīties un patvaļīgi pārvietoties;

81.4.piedaloties pasākumā, vērīgi skaties un mierīgi klausies, ļauj to darīt arī citiem;

81.5.turies kopā ar grupu, ievēro Noteikumus ieejot un izejot no zāles.

 

                                        XI. Personīgā higiēna

82.Lieto tikai savu ķemmi un kabatlakatiņu, zobu birstīti.

83.Mazgā rokas pirms un pēc tualetes apmeklēšanas, tā Tu sevi pasargāsi no saslimšanām.

84.Pirms katras ēdienreizes nomazgā rokas.

85.Pēc pusdienām izmazgā zobus;

86.Neņem mutē priekšmetus, kuri bijuši otra mutē.

87.Nelieto otra kosmētiskos līdzekļus (higiēniskās lūpu krāsas).

88.Ja Tev tek deguns, noslauki to ar kabatlakatiņu vai salveti.

89.Lieto tikai savu apģērbu un apavus.

90.Neliec mutē nezināmas vielas, augus un citus priekšmetus.

 

XII. Ceļu satiksmes drošība

91.Ielu šķērso kopā ar pieaugušo, tikai norādītās vietās- gājēju pārejās vai pie luksoforiem.

92.Pirms pārejas vienmēr apstājies un pārliecinies, ka transporta līdzeklis ir pilnībā apstājies un gaida, kamēr Tu kopā ar pieaugušo pāriesiet pāri ielai.

93.Ja ielu šķērsojiet grupā, tad ej pārī ar draugu ātrā solī un tikai skolotājas norādītajā virzienā.

94.Nesarunājies ar svešiem cilvēkiem.

95.Luksoforā zaļā gaisma nozīmē: „EJ!”, dzeltenā gaisma nozīmē: „GAIDI!”, bet sarkanā gaisma nozīmē: „STĀVI!”.

96.Pa ietvi ej pārī ar draugu un pa ietves labo pusi.

97.Gada tumšajos mēnešos vienmēr nēsā atstarotāju vai atstarojošo vesti, lai šoferi Tevi vienmēr redzētu.

98.Vienmēr ievēro un seko pieaugušā norādījumiem.

 

XIII. Ugunsdrošība un rīcība ugunsgrēka gadījumā

99.Ja Iestādē atskan trauksmes sirēna, nekavējoties steidzies pie grupas skolotājas. Izpildi pieaugušo norādījumus.

100.Ja pamani dūmus vai uguni, nekavējoties sauc grupas darbinieku.

101.Nekavējoties atstājiet telpas, turies kopā ar pieaugušo un grupas biedriem, ja telpā jau ir stipri dūmi, rāpo uz durvīm.

102.Nekad neslēpies zem gultas, galda, skapī vai citur, jo piedūmotā telpā Tevi nevarēs pamanīt un izglābt.

103.Ja redzi vai zini, ka kāds no grupas biedriem ir paslēpies vai aizskrējis projām, tūlīt sauc skolotāju un pasaki to.

104.Trauksmes gadījumā grupu atļauts atstāt pa durvīm, uz kurām redzama evakuācijas zīme- attēlots cilvēks, kurš iziet pa durvīm.

105.Vienmēr sauc palīgā pieaugušos.

106.Iemācies nosaukt savu vārdu, uzvārdu, adresi.

107.Uz bērnudārzu ņemt līdzi sērkociņus un šķiltavas ir aizliegts. Ieraugot tos citam bērnam, tūlīt par to saki grupas skolotājai.

108.Nekādā gadījumā ziņkāres pēc nespied trauksmes pogas.

109.Ja redzi tālruni un māki piezvanīt, tad zvani glābšanas dienestam 112 - jānosauc:

 

XIV. Elektrodrošība

110.Elektrības slēdžus ieslēdz un izslēdz tikai pieaugušais. Tiem pieskarties drīkst tikai ar sausām rokām.

111.Necenties piekļūt un aizskart elektrības slēdžus, rozetes. Aizliegts rozetē bāzt priekšmetus, pirkstus un ar šķērēm griezt elektrības vadus, tā Tu vari gūt ļoti smagas elektrotraumas, kas var apdraudēt Tavu un citu dzīvību. Ja redzi, ka kāds cits mēģina to darīt, nekavējoties saki, lai viņš pārtrauc un sauc skolotāju.

112.Ja dienas tumšajā laikā, grupā vai zālē pazūd elektrība, paliec uz vietas, klausies pieaugušā norādījumus.

113.Nemēģini ieslēgt un izslēgt elektroierīces (radio, datoru, televizoru, cepeškrāsniņu un elektriskās eglīšu virtenes ) un raustīt tās aiz vada.

 

XV. Pirmā palīdzība

114.Ja pēkšņi sajūti asas sāpes kādā ķermeņa daļā (kas nav traumas sekas), sākas galvas reiboņi, paliek nelaba dūša, nekavējoties saki grupas darbiniekam.

115.Ja gadījies nobrāzt, saskrāpēt, iegriezt vai ieraut skabargu un parādās asinis, neaiztiec brūci, saki grupas darbiniekam.

116.Ja esi nokritis un sajūti stipras sāpes, necelies, paliec guļot un nekavējoties sauc pieaugušo.

117.Ja redzi, ka kāds jūtas slikti vai kādam notikusi nelaime, nekavējoties sauc grupas skolotāju.

118.Ja kāds pret Tevi izturējies vardarbīgi- sitis, kodis, pazemojis, aizskāris vai kliedzis uz Tevi, tad nekavējoties par to pastāsti skolotājai vai pieaugušajam, kuram uzticies, lai viņi Tev varētu palīdzēt.

119.Nekad neņem otra tabletes, vitamīnus, kaut Tev tos piedāvā draugs, jo Tev tie var izrādīties bīstami. Ja redzi, ka to darījis tavs draugs, nekavējoties saki par to grupas skolotājām.

 

XVI. Bērna rīcība, ja bērns kādas personas darbībā saskata draudus savai vai citu bērnu drošībai

120.Ja saskati draudus kāda pieaugušā rīcībā, kas izpaužas kā uzmākšanās, aicinājumi doties līdzi, mēģinājums iesist Tev vai citam bērnam, tad nekavējoties dodies pie grupas skolotājām vai darbinieka, kuru pazīsti un izstāsti par novēroto, vai kliedzot sauc pēc palīdzības.

 

XVII. Rīcība ekstremālās un nestandarta situācijās

121.Ja esi nonācis ekstremālā vai nestandarta situācijā, pēc iespējas ātrāk pamet notikuma vietu.

122.Skaļi un droši sauc grupas skolotāju.

123.Par notikušo nekavējoties pastāsti pieaugušajiem.

 

XVIII. Drošība uz ūdens un ledus

124.Tuvojies upei, ezeram, dīķim tikai kopā ar pieaugušo.

125.Ej ūdenī tikai kopā ar pieaugušo.

126.Atrodoties ūdenī, esi krasta tuvumā, jo krastmalā atrodas kāds no pieaugušajiem.

127.Nestāvi un nespēlējies vietās, no kurām var iekrist ūdenī.

128.Nekad nespēlē spēles, kur kādu bērnu tur zem ūdens, jo var aizrīties ar ūdeni un nosmakt.

129.Nejokojies ūdenī, skaļi saucot: “Palīgā, es slīkstu!”, jo situācijā, kad tiešām var būt vajadzīga palīdzība, neviens tev nepievērsīs uzmanību.

130.Aizsalušām upēm, ezeriem vai dīķiem tuvojies tikai kopā ar pieaugušajiem.

131.Par ledus biezuma pārbaudi parūpēsies pieaugušie, nosakot, vai drīkst pa to staigāt vai slidot.

132.Slidinies pa ledus celiņiem, ievērojot pieaugušā norādījumus par slidināšanās virzieniem!

133.Ja redzi nelaimes gadījumu, noteikti uzreiz sauc palīgā pieaugušo. Jāzvana 112 un jāizstāsta – jānosauc:

 

XIX. Noslēguma jautājumi

134.Noteikumi ir saistoši visiem Iestādes bērniem un darbiniekiem.

135.Iestādes darbinieki iepazīstas ar Noteikumiem un apliecina to ar savu parakstu.

136.Mācību gada laikā pirms Iestāde rīko vai bērni apmeklē kādu pasākumu, tematiskajās nodarbībās, atbilstoši viņu vecumposmam, spējām, uztveres un izpratnes īpatnībām, tiek iepazīstināti ar Drošības noteikumiem, kur sniegta informācija par drošību Iestādē (grupas telpās, mūzikas un sporta nodarbībās, ēdnīcā, gaiteņos), grupu rotaļu laukumos, sporta laukumā; ugunsdrošību; ceļu satiksmes drošību; rīcību ekstremālās situācijās, drošību uz ledus, drošību uz ūdens, personīgo higiēnu un citiem drošības jautājumiem par to veicot ierakstu    e-klases sadaļā „Grupas žurnāls”, šādā kārtībā:

136.1.II, III., IV.,V.,VI,VII.,VIII.,IX.,X.,XI.,XII.,XIII.,XIV.,XV.,XVI.,XVIII. daļā minētajām drošības prasībām ikdienas mācību un audzināšanas darba procesā, ne retāk kā divas reizes gadā un katru reizi pirms tādu jaunu darbību uzsākšanas, kuras var apdraudēt bērnu drošību un veselību; 

136.2.par drošību Iestādes telpās, kurās ir iekārtas vai vielas, kas var apdraudēt bērnu drošību un veselību- ne retāk kā divas reizes gadā un katru reizi pirms tādu jaunu darbību uzsākšanas, kuras var apdraudēt bērnu drošību un veselību; 

136.3.VIII.,IX.,XII.,XV.,XVI. daļā minētajām drošības prasībām - pirms katras pastaigas,  pārgājiena vai ekskursijas;

136.4.pēc nepieciešamības– pirms katras nodarbības un pasākuma, lai Noteikumus iedzīvinātu un tie tiktu ievēroti.

137.Grupu skolotājas ir atbildīgas par savas grupas bērnu iepazīstināšanu ar Noteikumiem.

138.Papildu Noteikumu 4.punktā minētajam, grupu skolotājas bērnus ar Noteikumiem iepazīstina arī:

138.1.tematisko rotaļnodarbību laikā;

138.2.Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Valsts policijas, Dibinātāja vai citu kompetentu institūciju organizēto aktivitāšu ietvaros.

139.Par bērnu drošību Iestādes telpās, tās teritorijās, Iestādes organizētajos pasākumos, pārgājienos/ ekskursijās atbild grupas skolotājas vai ar vadītājas rīkojumu noteikts atbildīgais skolotājs, kuri aktivitāšu organizēšanu veic saskaņā ar instrukcijām.

140.Pirms došanās ārpus Iestādes teritorijas, ekskursijās, pārgājienos grupu skolotājas pārrunā ar bērniem, nepieciešamības gadījumā arī ar vecākiem par kārtību šo pasākumu laikā un pasākumus organizē ievērojot Drošības noteikumus. Pirms ekskursijas/pārgājiena grupu skolotājas kā atbildīgie darbinieki aizpilda „Pieteikumu ekskursijai/pārgājienam”, kuru paraksta vecāki.

141.Par Iestādes organizētiem pasākumiem un ekskursijām/pārgājieniem grupu skolotājas savlaicīgi informē bērnu vecākus.

Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas izglītojamo vecāki un citas personas 

almieras novada pašvaldības

Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte”

Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas izglītojamo vecāki un citas personas

 

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada

24.novembra noteikumu Nr.1338 „Kārtība, kādā

nodrošināma  izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to

organizētajos pasākumos” 3.10. apakšpunktu

 

1.Kārtība nosaka Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” (turpmāk – Iestāde) izglītojamo vecāku, aizbildņu, citu pilnvaroto personu (turpmāk – vecāki) un nepiederošu personu uzturēšanos iestādē (turpmāk – kārtība).

2.Kārtības mērķis ir nodrošināt izglītojamā (turpmāk – bērns) drošību un Iestādes darbības nepārtrauktību.

3.Par nepiederošu personu tiek uzskatīta persona, kura nav Iestādes izglītojamais, vecāks vai Iestādes darbinieks.

4.Ikviena persona, apmeklējot Iestādi, ievēro Iestādes darba laiku un neatrodas Iestādes teritorijā ārpus darba laika.

5.Ikviena persona, apmeklējot Iestādi, ievēro darbinieku norādes, sabiedrībā pieņemtas uzvedības normas, bērnu, darbinieku un citu apmeklētāju likumīgās intereses un tiesības.

6.Aizliegts traucēt mācību procesu, ieiet grupas telpā pēc nodarbību sākuma un citos gadījumos, kas tieši saistīti ar mācību procesa nodrošināšanu.

7.Bērnu vecāki, aizbildņi, citi pilnvaroti ģimenes locekļi un draugi var apmeklēt Iestādes izglītojošos, svinīgos u.c. ārpusstundu pasākumus, ja tas ir atļauts saskaņā ar Iestādes vadības norādījumiem.

8.Ja vecākiem vai citiem ģimenes locekļiem ir nepieciešamība satikt bērnu mācību norises laikā, vēršas pie grupas skolotājām.

9.Vadītāja pieņemšanu nodrošina iepriekš individuāli vienojoties.

10.Darbinieks, pie kura pieteicies apmeklētājs, sagaida to pie ieejas durvīm.

11.Izglītības iestādē aizliegts uzturēties nepiederošām personām, kuras ieradušās bez likumiska pamata.

12.Par nepiederošas personas uzturēšanos Iestādē ir atbildīga persona, pie kuras ir ieradies iepriekš pieteicies apmeklētājs.

13.Valsts un pašvaldības iestāžu darbinieku ierašanās gadījumā izglītības iestādē pienākums ir uzrādīt personas dienesta apliecību.

14.Apmeklētājs atstāj Iestādes telpas un teritoriju, ja darbinieka ieskatā nav likumiska pamata šeit atrasties.

15.Gadījumā, ja nepiederošā persona neievēro kārtības noteikumus vai nepakļaujas Iestādes darbinieku prasībām, tiek ziņots pašvaldības policijai.

16.Kārtība ir saistoša visiem Iestādes darbiniekiem, bērnu vecākiem un apmeklētājiem, kuri uzturas Iestādē un tās teritorijā.

Attīstības plāns 2022./23.‒2024./25. gadam